Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69867
Skelbimo data: 2021-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Švenčionėliai
Pareigybės aprašymas:

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) vyriausiojo buhalterio pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – A(A2).

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį buhalterinį, finansinį, ekonominį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo finansų srityje stažą;

3.3. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, finansų valdymo ir apskaitos sistema ,,Biudžetas VS”;

3.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą ir socialinę apsaugą;

3.5. sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;

3.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, lenkų);

3.7. mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

3.8. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

3.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.10. būti iniciatyviam, komunikabiliam, pareigingam, nepriekaištingai elgtis ir laikytis profesinės etikos normų.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, socialinę apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, instrukcijomis, rekomendacijomis, rajono tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais bei Centro nuostatais;

4.2. užtikrina Centro apskaitos politikos įgyvendinimą pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”;

4.3. vadovaudamasis Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo bei kitomis lėšų apskaičiavimo metodikomis ir normatyvais sudaro biudžeto išlaidų sąmatas ir jas pateikia atitinkamoms institucijoms;

4.4. laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas;

4.5. užtikrina Centro finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo išankstinę finansų kontrolę:

4.6. vizuoja visas sąskaitas ir PVM sąskaitas, nurodydamas lėšas, programas, valstybės funkcijas, ekonomines klasifikacijas;

4.7. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų. Jeigu išankstinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, o ją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, ūkinės operacijos dokumentus grąžina rengusiam darbuotojui. Nustatęs šiuos faktus, vyriausiasis buhalteris privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus, raštu pranešdamas direktoriui, nurodydamas atsisakymo priežastis;

4.8. sudaro balansą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”. Veda Didžiąją knygą;

4.9. atlieka visas banko operacijas, ruošia mokėjimo pavedimus tiekėjams. Tikrina banko operacijų teisingumą, pagrįstumą atitinkamais dokumentais;

4.10. elektroninių būdu teikia bankui mokėjimo nurodymus. Atsako už elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo nurodymų ir juose esančių duomenų teisingumą. Saugo ir neperduoda neįgaliotiems asmenims bankų suteiktų sistemos vartotojų kodų, prisijungimo slaptažodžių bei kitų identifikavimo priemonių ir visiškai atsako už jų saugumą;

4.11. tikrina ir pasirašo kasos knygą. Užtikrina, kad kasos pajamos būtų teisingai parodytos apskaitoje;

4.12. tvarko teikiamų socialinių paslaugų apskaitą. Tvarko banko sąskaitų apyvartas ir likučius suderina su banko išrašais. Surinktas lėšas už suteiktas paslaugas du kartus per mėnesį perveda į savivaldybės biudžetą, kaip pajamų lėšas;

4.13. buhalterinėje programoje sudaro išlaidų sąmatas savivaldybės biudžeto lėšoms, valstybės biudžeto lėšoms, pajamų ir kitoms lėšoms ir pateikia per sistemą „FinNet“.

4.14. kontroliuoja sąmatų vykdymą, laiku atlieka pakeitimus sąmatose, vykdo visus savivaldybės bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento nurodymus dėl sąmatų pakeitimo;

4.15. Centro veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

4.16. organizuoja buhalterijos darbą, paskirstyto funkcijas ir atsakomybę buhalterijos darbuotojams;

4.17. tvarko apskaitą su atsakingais asmenimis, išrašo avansines apyskaitas ir atlieka apmokėjimus;

4.18.tvarko visų lėšų kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą;

4.19. veda kreditų ir išlaidų apskaitos knygas finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”;

4.20. vadovaudamasis 20 VSAFAS nuostatomis, teikia paraiškas lėšų gavimui, registruoja gautinas finansavimo sumas, lėšų įplaukas ir gautas finansavimo sumas iš savivaldybės bei kitų organizacijų. Gavus finansavimą įveda gautą mokėjimo nurodymą ir apmoka tiekėjui;

4.21. apskaitą tvarko pagal išlaidų sąmatoje numatytus išlaidų straipsnius;

4.22. veda analitinę debitorių ir kreditorių apskaitą. Sudaro mėnesines ir ketvirtines ataskaitas ir pristato Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

4.23. tvarko Centre vykdomų projektų, finansuojamų iš ES apskaitą. Laiku pateikia reikalingas ataskaitas projektų koordinatoriams;

4.24. organizuoja ir kontroliuoja Centro buhalterijos darbuotojų darbą taip, kad būtų:

4.24.1. plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų diegimas bei buhalterinės apskaitos metodikos tobulinimas, apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;

4.24.2. laikomasi buhalterinės apskaitos taisyklių ir instrukcijų;

4.24.3. teisingai naudojamos lėšos bei kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas sąmatas;

4.24.4. analizuojamas finansinių išteklių panaudojimas bei teikiami pasiūlymai dėl jų panaudojimo gerinimo;

4.24.5. tiksliai tvarkoma Centro veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas, pajamų ir išlaidų) ir kitų finansinių išteklių buhalterinė apskaita;

4.24.6. apskaitomos visos piniginės lėšos, Centro vardu gauta parama;

4.24.7. teisingai tvarkoma Centrui nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita;

4.24.8. teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai. Laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos skyriais;

4.24.9. laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

4.24.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama finansinių išteklių, turto ir atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;

4.24.11. nustatytu laiku padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

4.24.12. tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

4.24.13 nustatytu laiku teikiama finansuojančiai įstaigai ketvirtinė, metinė atskaitomybė ir kiti reikiami duomenys apie gautus biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą. Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos viešai interneto svetainėje;

4.25. parenka buhalterinius suvestinius apskaitos registrus, organizuoja jų tvarkymą;

4.26. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

4.27. teikia pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus Centro direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų departamentui, Socialinės apsaugos ir priežiūros departamentui ir kitiems;

4.28. teikia pasiūlymus Centro direktoriui buhalterinės apskaitos ir kitais klausimais;

4.29. laiku vykdo savivaldybės Tarybos sprendimus, Centro direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus;

4.30. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 863044003
El. paštas:
Adresas: Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Vilniaus g. 130
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.