Bendrųjų reikalų skyrius Informacinių sistemų priežiūros specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67704
Skelbimo data: 2020-11-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyrius Informacinių sistemų priežiūros specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr.V-127


TURTO IR VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto ir veiklos valdymo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių sistemų priežiūros specialistas (profesijos kodas – 251104) yra specialistų grupės darbuotojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį matematikos arba informatikos mokslo studijų krypčių grupių su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (gali būti šių studijų studentas);
2.2. gebėti administruoti dokumentų valdymo sistemą: procesų kūrimas, atributų kūrimas ir priskyrimas, dokumentų formų kūrimas ir konfigūravimas (Doclogix - privalumas);
2.3. privalumas gebėti administruoti viešųjų pirkimų sistemą Ecocost bei Microsoft 365 įrankius;
2.4 gebėti naudotis informacinių sistemų priežiūros įrankiais;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - Kelių direkcija) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką, skyriaus nuostatais, kitais teisės aktais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, informacinių sistemų kūrimą valdymą, tvarkymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą, saugą ir plėtrą bei eksploatacijos reikalavimus;
2.6. žinoti informacinių sistemų kūrimo principus ir technologijas;
2.7. išmanyti duomenų bazių valdymo sistemų veikimo principus;
2.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą, savarankiškai planuoti savo veiklą, orientuotis į prioritetinių užduočių vykdymą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. nustatytos kompetencijos ribose prižiūri Kelių direkcijos valdomas ir (ar) tvarkomas valstybės informacines sistemas (toliau – IS) ar vidaus administravimui skirtas IS (Doclogix, Ecocost, personalo valdymo sistema, Microsoft 365 ir kt.);
3.2. analizuoja priskirtų IS funkcionavimo sutrikimus, registruoja incidentus ar problemas, siūlo galimus sprendimo būdus arba perduoda jas spręsti IS tiekėjui;
3.3. analizuoja iš IS naudotojų gautą informaciją apie priskirtų IS funkcionalumo poreikį ir rengia išvadas dėl reikalingumo jas atnaujinti;
3.4. nagrinėja pranešimus ir paklausimus, susijusius su IS veikimu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į užklausimus;
3.5. teikia išvadas dėl priskirtų IS funkcionalumo plėtojimo paslaugų įsigijimo, paslaugų teikėjų pateiktų pasiūlymų, palaiko ryšius su programavimo paslaugų teikėjais, derina programavimo darbus ir objektų atnaujinimo klausimus;
3.6. vertina ir planuoja IS techninės ir programinės įrangos palaikymui ir vystymui ar kitoms informacinių technologijų paslaugoms skirtų lėšų poreikį;
3.7. inicijuoja viešuosius pirkimus, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;
3.8. konsultuoja IS naudotojus ir administratorius IS veikimo, naudojimo ir problemų sprendimo klausimais;
3.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, sprendžiant su IS kūrimu, palaikymu, plėtra, priežiūra ir sauga susijusius klausimus;
3.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia skyriaus vadovui pasiūlymus dėl informacinių technologijų vystymo krypčių;
3.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

__________________________


Susipažinau

________________
(Parašas)
_________________
(Vardas ir pavardė)

20__m. ______________________ ___ d.
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Darbo užmokesčio rėžiai 1134-1701 EUR (neatskaičius mokesčių)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.