Bendrųjų reikalų skyrius Informacinių technologijų sistemų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67078
Skelbimo data: 2020-10-14
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyrius Informacinių technologijų sistemų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. V-136


TURTO IR VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto ir veiklos valdymo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus informacinių technologijų sistemų specialistas (profesijos kodas – 251104) yra specialistų grupės darbuotojas.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį matematikos arba informatikos studijų krypčių grupių arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - Kelių direkcija) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tvarką, skyriaus nuostatais, kitais teisės aktais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais kompiuterinės įrangos naudojimą ir priežiūrą;
2.3. išmanyti operacijų sistemų Microsoft Windows diegimą, konfigūravimą ir administravimą;
2.4. išmanyti taikomųjų programų Microsoft Office (visų versijų) diegimą, konfigūravimą ir administravimą;
2.5. išmanyti antivirusinių programų diegimą, konfigūravimą ir administravimą;
2.6. turėti kompiuterių tinklo administravimo įgūdžių;
2.7. išmanyti „Group Policy“ strategiją, naudojantis Microsoft įrankiais;
2.8. išmanyti apie interneto technologijas, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių ir kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą, informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. atlieka einamąją Kelių direkcijoje naudojamų kompiuterių, spausdintuvų, skenerių ir kitos techninės įrangos priežiūrą;
3.2. atlieka naujai diegiamų kompiuterių, spausdintuvų, skenerių ir kitos techninės įrangos paruošimą darbui;
3.3. atstato dėl virusų ar gedimų pasekmių pažeistas programas ir/ar duomenis;
3.4. administruoja kompiuterinę vartotojų darbo aplinką („user profiles“);
3.5. kontroliuoja Kelių direkcijos kompiuterinės įrangos būklę, informuoja skyriaus vadovą apie reikalingus kompiuterinės įrangos naujinimą ar remontą;
3.6. kontroliuoja vartotojų kompiuteriuose suinstaliuotų programų legalumą;
3.7. Kelių direkcijai gavus naujo turto, surašo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo naudoti veikloje aktus, ūkinio inventoriaus atidavimo naudoti aktus ir turtą inventorizuoja;
3.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

__________________________

Susipažinau

________________
(Parašas)
_________________
(Vardas ir pavardė)

20__m. ______________________ ___ d.
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto) 1134-1701 EUR
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.