Buhalteris (6-oji buhalterinės apskaitos grupė, Aplinkos ministerijos valdymo sritis, terminuota darbo sutartis)

Skelbimo nr.: 58847
Skelbimo data: 2019-06-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Buhalteris (6-oji buhalterinės apskaitos grupė, Aplinkos ministerijos valdymo sritis, terminuota darbo sutartis)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V-3
(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-11 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – Departamentas) buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos departamento direktoriui.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti Centro direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų (toliau – įstaigos) buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti patirties buhalterinės apskaitos srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
5.6. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus;
6.2. rengia įstaigų banko mokėjimo nurodymus, kontroliuoja įstaigų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje;
6.3. atlieka įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
6.4. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
6.5. vykdo šiai pareigybei priskirtų įstaigų ūkinių operacijų finansų kontrolę;
6.6. surašo ir pasirašo įstaigų pirminius apskaitos dokumentus, žiniaraščius, pažymas, ataskaitas, išskyrus tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
6.7. kaupia, analizuoja ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigoms, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, kitoms valstybės institucijoms.
6.8. Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
6.8.1. formuoja bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
6.8.2. Departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja kitą Departamento buhalterį, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų;
6.8.3. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
6.8.4. dalyvauja Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
6.8.5. bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais, kitais Centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
6.8.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.

Susipažinau:
__________________
Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 67594086
El. paštas: monika.mikalauskaite@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.