Centralizuotas vidaus audito skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44099
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Biržų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Centralizuotas vidaus audito skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. A- 942

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti ir tobulinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus, teikti pasiūlymus, padėti didinti Savivaldybės administracijos bei jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus audito srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
Papunkčio pakeitimas:
Nr. A-817, 2019-10-23
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą ir kontrolę;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas, teikti pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus darbą, priimti sprendimus, saugoti profesines paslaptis;
4.5. žinoti ir savo darbe laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos bei vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
5.1. atsako už Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu, savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus.
5.2. atsižvelgdamas į Biržų rajono savivaldybės administracijos bei jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos specifiką parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodiką, kuri turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika.
5.3. planuoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą Biržų rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių savivaldybės įmonių ir įstaigų rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
5.4. atlieka vidaus audito poreikio įvertinimo analizę, pateikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui kartu su teikiama metine Skyriaus veiklos ataskaita ar planu, kai pasikeičia audito visuma bei jo įvertinimas;
5.5. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
5.6. pataria Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais.
5.7. siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais vidaus audito vykdytojais;
5.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;
5.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistų (vidaus auditorių) pareigybių aprašymus;
5.10. sudaro sąlygas Skyriaus specialistams (vidaus auditoriams) tobulinti profesinius įgūdžius;
5.11. pagal Skyriaus veiklos planą organizuoja ir (arba) pats atlieka Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, tvirtina vidaus auditorių parengtas vidaus audito programas bei planus;
5.12. paskirsto užduotis Skyriaus vidaus auditoriams, prižiūri jų atliekamą vidaus auditą ir vertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, skatina vidaus auditorių iniciatyvą ir atsakomybę už pavestų užduočių įgyvendinimą;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo;
5.14. gavus rašytinį paklausimą, dėl kurio prašoma suteikti konsultaciją dėl viešojo juridinio asmens valdymo, jo rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų gerinimo, priima sprendimą dėl konsultacijos suteikimo, jei reikalauja išsamaus tyrimo, parengia konsultavimo veiklos užduotį, paskirią vidaus auditorių konsultavimo veiklos užduočiai atlikti;
5.15. nustatyta tvarka rengia ir teikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai (jos prašymu) metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, informaciją apie skyriaus veiklą bei vidaus kontrolės veikimą;
5.16. kai vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;
5.17. organizuoja ir užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos dokumentų rengimą, naudojimą, tvarkymą, saugojimą bei perdavimą į archyvą nustatyta tvarka.
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Centralizuoto vidaus audito skyrius vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.