Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11101
Skelbimo data: 2022-08-05
Skelbimas galioja iki: 2022-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,466.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Galimas nuotolinis darbas.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Cheminių medžiagų ir mišinių valdymo įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia ir teikia ataskaitas apie priskirtos srities reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Lietuvoje.
14. Rengia ir derina priskirtos srities Lietuvos Respublikos pozicijas, atstovauja Lietuvos Respublikai priskirtos srities klausimais.
15. Atlieka cheminių medžiagų ir mišinių valdymą reglamentuojančių teisės aktų bei juos lydinčių dokumentų vertimų į lietuvių kalbą peržiūrą.
16. Vykdo priskirtos srities nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis, dalyvauja susitikimuose ir darbo grupių veikloje cheminių medžiagų ir mišinių valdymo klausimais.
17. Organizuoja, koordinuoja ir veda mokymus, seminarus, ruošia ir teikia metodinę medžiagą.
18. Renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius, teikia šią informaciją suinteresuotiems asmenims, kaupia ir tvarko ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – chemija (arba);
19.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
19.4. studijų kryptis – biochemija (arba);
19.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija - 3 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. organizuotumas - 3 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
22.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Cheminių medžiagų skyriaus Skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė: Otilija Špūrienė
Telefonas: +37068708146
El. paštas: otilija.spuriene@gamta.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-08-12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.