Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Chirurgijos skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84962
Skelbimo data: 2022-12-29
Skelbimas galioja iki: 2023-01-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Chirurgijos skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2022 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. 73P-596

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
CHIRURGIJOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Chirurgijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pareigybė reikalinga organizacinėm priemonėm užtikrinti efektyvų ir kokybišką Skyriaus darbą.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui gydymui, o jo nesant – direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas teikia pavedimus Skyriaus vyresniajam slaugytojui, slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose.
4. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį.

II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;
6.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų);
6.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.7. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.8. gebėti nustatyti rizikingas struktūrinio padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;
7.2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.3. kaupia ir sistemina medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti ir (ar) uždaviniams įgyvendinti;
7.4. dalyvauja kuriant ir diegiant Kokybės sistemą Skyriuje ir kontroliuoja įgyvendinimą;
7.5. užtikrina Poliklinikos teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą įgyvendinimą;
7.6. pagal kompetenciją organizuoja Poliklinikos teisės aktų rengimą ir (ar) dalyvauja juos rengiant;
7.7. teikia informaciją, ataskaitas, kitą medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Poliklinikos administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais - kitoms institucijoms;
7.8. teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai Skyriaus plėtros, darbo organizavimo, darbo sąlygų gerinimo klausimais;
7.9. planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį, teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai dėl medicininės aparatūros, medicininio inventoriaus įsigijimo;
7.10. Poliklinikos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo gydymui pavedimu dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.1.1 pagal savo kompetenciją teikia informaciją Skyriaus darbuotojams, kitiems Poliklinikos darbuotojams, pacientams ir lankytojams Skyriaus veiklos klausimais;
7.12. konsultuoja Skyriaus darbuotojus pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, esant reikalui organizuoja konsiliumus;
7.13. analizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklos rodiklius: kompensuojamų medikamentų, nedarbingumo pažymėjimų bei medicinos priemonių išrašymo pagrįstumą, prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų vykdymą;
7.14. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, planuoja Skyriaus gydytojų privalomąjį kvalifikacijos tobulinimą vidaus teisės aktų numatyta tvarka;
7.15. rengia Skyriaus gydytojų pareiginius nuostatus bei dalyvauja rengiant Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, Skyriaus darbo reglamentą bei teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų ir naujų pareigybių poreikio;
7.16. vizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbuotojų darbo grafikus;
7.17. pasikeitus Skyriaus darbuotojų darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyriaus darbuotojus ir Poliklinikos struktūrinių padalinių vadovus, organizuoja nepertraukiamą paslaugų teikimą;
7.18. kartu su vyresniuoju slaugytoju sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, juos koreguoja ir kontroliuoja jų laikymąsi;
7.19. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
7.20. reguliariai organizuoja ir vadovauja Skyriaus darbuotojų susirinkimams;
7.21. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinius sveikatos tikrinimus;
7.22. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais;
7.23. užtikrina, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka aprobuotos ir jas leidžiama naudoti Lietuvoje;
7.24. kontroliuoja, kad Skyriaus darbuotojai, kurių veikla teisės aktų nustatyta tvarka yra licencijuojama, darbo pareigas (funkcijas) vykdytų tik turėdami galiojančią medicinos praktikos licenciją;
7.25. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos ir registrai;
7.26. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei etikos principų laikymąsi Skyriuje;
7.27. analizuoja pacientų skundus dėl Skyriaus darbo trūkumų, numato priemones jiems šalinti, laiku informuoja administraciją;
7.28. pagal kompetenciją tinkamai pildo medicininę dokumentaciją;
7.29. savo darbo pareigas ir funkcijas atlieka sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai;
7.30. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, yra lojalus ir vengia interesų konflikto;
7.31. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
7.32. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, nenaudoja Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą, nebent yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas;
7.33. vykdo tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimus (žodinius bei raštiškus) ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
6.1. gauti būtinas darbo priemones ir informaciją tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui;
6.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis;
6.3. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
6.4. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
6.5. teikti pasiūlymus Poliklinikos vadovybei, gydymo ir/ar slaugos taryboms dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo organizavimo;
6.6. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
6.7. bendradarbiauti su kitais Poliklinikos administracijos darbuotojais su jo funkcijų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
6.8. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
7.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar nevykdymą;
7.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
7.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
7.4. už turtinę žalą padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.

VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

8. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
8.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
8.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
8.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
8.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
8.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.