Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,1)

Skelbimo nr.: 8676
Skelbimo data: 2019-09-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,1)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. AP-514

CIVILINĖS SAUGOS, VIEŠOSIOS TVARKOS IR SANITARIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešosios tvarkos kontrolę, pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms atlikti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – administracinių nusižengimų kontrolės, įstatymuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK), Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešosios tvarkos užtikrinimą, dokumentų rengimo taisykles;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti analitinių gebėjimų, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer;

4.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Savivaldybės teritorijoje kontroliuoja, kaip laikomasi:

5.1.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų ir draudimų laikymosi kontrolės;

5.1.2. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimų;

5.1.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų vykdymo kontrolės reikalavimų, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių;

5.1.4. Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

5.1.5. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

5.1.6. Prekybos viešosiose vietose ir Prekybos turgavietėse taisyklių reikalavimų.

5.2. Vykdo šunų išvedžiojimo aikštelių bei kačių šėrimo vietų priežiūrą.

5.3. Nustato nenaudojamus žemės sklypus vidaus dokumentų nustatyta tvarka.

5.4. Siekdamas tinkamai vykdyti viešosios tvarkos kontrolę:

5.4.1. dalyvauja skyriaus organizuojamuose reiduose, patikrinimuose įvykdytiems pažeidimams, nustatyti;

5.4.2. vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose, sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimus;

5.4.3. skiria įspėjimus, taiko administracinę atsakomybę asmenims, įvykdžiusiems administracinius nusižengimus, numatytus ANK 48 straipsnyje, 114, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse (fiziniams asmenims), 153, 154, 156, 168, 281, 346, 365, 366, 367, 368, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 431, 434, 439, 446, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyje, 449, 457, 484, 485, 488, 491, 492, 518, 519 straipsniuose ANK nustatyta tvarka, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja, ar yra įvykdytas administracinis nurodymas ir neįvykdytus administracinius nurodymus (administracinių nusižengimų bylas) perduoda nagrinėti skyriaus vedėjo rezoliucijoje nurodytam pareigūnui ar institucijai;

5.4.4. išnagrinėja administracinių nusižengimų bylas, numatytas ANK 48, 78, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 281, 417 straipsnio 2 dalyje, 346, 365, 366, 367, 368, 414, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 431, 434, 446, 447, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyje, 449, 457, 484, 485, 488, 492, 518, 519 straipsniuose, paskirtas skyriaus vedėjo rezoliucija, gali panaikinti skundžiamą paties priimtą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje.

5.5. Siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti įgyvendinimo priežiūrą, taiko atsakomybę šio įstatymo ir vidaus dokumentų nustatyta tvarka;

5.6. Dalyvauja nusikaltimų prevencijos programos vykdyme.

5.7. Pildo Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, vykdo tinkamą darbo laiko apskaitą.

5.8. Renka informaciją ir duomenis skyriaus veiklos ataskaitai parengti.

5.9. Tvarko skyriaus archyvą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir apskaitą.

5.10. Vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir kuruoja sutartis skyriaus veiklos klausimais.

5.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla.

5.12. Nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų, prašymus, pareiškimus, pranešimus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje, rengia atsakymų projektus į juos.

5.13. Dalyvauja komisijų ir kitų darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.14. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vedėjui.

__________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 41 596218
El. paštas: konkursai@siauliai.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-09-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.