Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44157
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga vykdyti privalomą ikiteisminį individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo organizavimą ir vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbo teisės srityje ir kitose teisės srityse tiek, kiek tai susiję su darbo ginčo nagrinėjimu.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
4.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas ir tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.3. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdydamas individualių darbo ginčų nagrinėjimo procesą:
5.1.1. priima prašymus nagrinėti individualų darbo ginčą ir paveda darbo ginčų komisijos sekretoriui (toliau – sekretorius) išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti individualų darbo ginčą reikalingus dokumentus;
5.1.2. teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
5.1.3. sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga, bei kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
5.1.4. atideda posėdį;
5.1.5. nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
5.1.6. pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
5.1.7. sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, reikalavimų;
5.1.8. įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
5.1.9. priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
5.1.10. surašo ir pasirašo Komisijos sprendimą;
5.2. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar/ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
5.3. atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose, teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
5.4. kelia kvalifikaciją, dalyvaujant VDI organizuojamuose seminaruose ir mokymuose individualių darbo ginčų ikiteisminio nagrinėjimo klausimais bei savišvietos būdu;
5.5. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei Komisijų pirmininkų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar/ir naujų teisės aktų priėmimo;
5.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.