Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Darbo teisės skyriaus teisininkas (pareiginės algos koeficientas nuo 8 iki 9,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66653
Skelbimo data: 2020-09-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Darbo teisės skyriaus teisininkas (pareiginės algos koeficientas nuo 8 iki 9,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
DARBO TEISĖS SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Darbo teisės skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. mokėti vertinti teisines situacijas, gebėti teisingai pritaikyti teisines normas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias VDI konsultacijas, teikia konsultacijas darbo teisės klausimais socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdinėmis priemonėmis), dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
5.2. nagrinėja asmenų prašymus pagal VDI priskirtą kompetenciją;
5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas;
5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose;
5.6. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
5.7. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.8. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitų VDI skyrių darbuotojams bei valstybės tarnautojams;
5.9. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja VDI, kitų institucijų bei kitų ūkio subjektų organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose;
5.10. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais;
5.11. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones;
5.12. dalyvauja VDI darbuotojų mokymuose ir kitais būdais kelia kvalifikaciją;
5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus VDI strateginių tikslų pasiekimui.
_____________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 265 0193
El. paštas: info@vdi.lt
Adresas: Algirdo g. 19, 03607 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.