Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42889
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir nuostatuose bei kituose teisės aktuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, dalyvauti formuojant nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevencijos politiką, organizuoti ar / ir atlikti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų priežasčių analizę, prevencinių priemonių parengimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą; Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata; valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas; VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus; kitų valstybinių institucijų kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros srityje; bendradarbiavimo su socialiniais partneriais principus;
4.4. gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Internet;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;
5.2. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų ar kitų dokumentų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais;
5.3. vykdo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą;
5.4. teikia pasiūlymus ir rengia įsakymų projektus dėl papildomų ar pakartotinių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo;
5.5. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus;
5.6. rengia metodines rekomendacijas, konsultuoja VDI teritorinių skyrių inspektorius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, specialistus, darbdavius ir darbuotojus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežasčių tyrimo bei jų prevencijos klausimais;
5.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant VDI ūkio subjektų veiklos priežiūros politiką;
5.8. atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
5.9. dalyvauja standartizacijos technikos komitetų veikloje, rengiant Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektus ir priimant juos, teikiant pastabas dėl parengtų projektų viešosios apklausos;
5.10. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe;
5.11. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti;
5.12. organizuoja ar/ir rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse;
5.13. skyriaus funkcijų ribose atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose;
5.14. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti;
5.15. esant teisminiams ginčams dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimų teismams projektus;
5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
___________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8~5) 2196 821
El. paštas: Renatas Sriubas, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, renatas.sriubas@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.