Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius vyresnysis patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41982
Skelbimo data: 2019-07-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius vyresnysis patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO – VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyresnysis patarėjas – vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyresniojo patarėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus vedėjui padėti organizuoti skyriaus darbą, nesant skyriaus vedėjo atlikti jo funkcijas, siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą, formuojant VDI nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos politiką, vykdant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją bei užtikrinant vienodą darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų taikymą šalyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip ketverių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su darbo įstatymais bei darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą, siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
5.2. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant ir formuojant VDI darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų rengimo ir jų praktinio taikymo politiką;
5.3. skyriaus vedėjo pavedimu įvertina ir vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus dokumentų projektus prieš juos teikiant vizuoti skyriaus vedėjui;
5.4. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus veiklos ir funkcijų;
5.5. nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia siūlymus juos pakeisti ar papildyti;
5.6. analizuoja norminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei techninės teisės dokumentus, literatūrą, nelaimingus atsitikimus darbe, metodinę medžiagą ir teikia siūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo užtikrinimo. Rengia metodinę medžiagą darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo klausimais;
5.7. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus;
5.8. konsultuoja VDI teritorinių skyrių darbo inspektorius, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, įmonių darbuotojus, profesines sąjungas darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, saugaus naudojimo, pavojingų medžiagų gamybos ir naudojimo, darbų saugos valdymo ir kontrolės sistemų diegimo, darbo aplinkos rizikos įvertinimo, įmonės darbuotojų ir avarinių gelbėjimo tarnybų pasirengimo veikti avarijos atveju, apsaugos priemonių bei sistemų techninės būklės ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
5.9. teikia metodinę pagalbą teritoriniams skyriams, tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, susijusias su potencialiai pavojingų įrenginių naudojimu, pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai;
5.10. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, siūlo prevencines priemones saugos darbe pažeidimams, nelaimingiems atsitikimams bei profesinėms ligoms, susijusiomis su pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu, bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai, išvengti;
5.11. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tikrinant pavojingus objektus, atlieka kitų įmonių inspektavimus. Atlikdamas inspektavimus kontroliuoja vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės organizavimą įmonėse, saugos darbe ir darbo medicinos tarnybų steigimą, tikrina, ar įmonėse eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka norminių aktų reikalavimus;
5.12. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbuotojų sauga, tiria pareiškimus bei skundus skyriaus kompetencijos klausimais, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
5.13. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
5.14. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI darbo inspektorių kvalifikacijai kelti;
5.15. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe;
5.16. esant teisminiams ginčams dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimų teismams projektus;
5.17. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose;
5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.