Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41983
Skelbimo data: 2019-07-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir nuostatuose bei kituose teisės aktuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, dalyvauti formuojant nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevencijos politiką, organizuoti ar / ir atlikti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų priežasčių analizę, prevencinių priemonių parengimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos arba technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
4.3. turėti iki 2017 m. birželio 30 d. mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba nuo 2017 m. liepos 1 d. žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka;
4.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, VDI veiklą; Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata; valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas; VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus; kitų valstybinių institucijų kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros srityje; bendradarbiavimo su socialiniais partneriais principus;
4.5. gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Internet;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą;
5.2. teikia pasiūlymus ir rengia įsakymų projektus dėl papildomų ar pakartotinių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo;
5.3. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus;
5.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe;
5.5. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti;
5.6. organizuoja ar/ir rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse;
5.7. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas;
5.8. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, VDI teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams nelaimingų atsitikimų tyrimo ir jų prevencijos, darbuotojų saugos reikalavimų vykdymo klausimais;
5.9. skyriaus funkcijų ribose atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose;
5.10. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti;
5.11. dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus. Teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių teisės aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių saugos ir sveikatos darbe norminių teisės aktų pakeitimo ar papildymo;
5.12. esant teisminiams ginčams dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimų teismams projektus;
5.13. atlieka VDI darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
___________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.