Direktoriaus pavaduotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90947
Skelbimo data: 2023-09-15
Skelbimas galioja iki: 2023-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų švietimo pagalbos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Prienai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PRIENŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ


1. Prienų švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pavaduotojo pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei, pareigybės kodas 112036.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su pagrindiniais Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais;

3.4. turėti organizacinių gebėjimų, gebėti dirbti komandoje, laikytis demokratinių bendravimo ir bendradarbiavimo principų;

3.5. išmanyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pagrindus;

3.6 mokėti kaupti, valdyti, apibendrinti, sisteminti informaciją, organizuoti ir planuoti veiklą;

3.7. gebėti labai gerai naudotis informacinėmis technologijomis;

3.8. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

3.9. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.10. gebėti savo darbe vadovautis Tarnybos veiklą reglamentuojančiai Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu;

3.11. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. supažindina Tarnybos bendruomenės narius su valstybine ir regionine švietimo politika, susieta su mokymosi visą gyvenimą ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos įgyvendinimu;

4.2. koordinuoja Tarnybos strateginio plano, metų veiklos plano įgyvendinimą, rajono mokytojų metodinę veiklą, Mokyklų metodinės tarybos veiklą, kvalifikacijos tobulinimo procesą rajone, Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninių etapų organizavimą, profesinio orientavimo paslaugų teikimą ugdymo įstaigose;

4.3. planuoja ir organizuoja Tarnybos metodininkų, karjeros specialistų darbą, pagal priskirtas funkcijas ir vadybinę kompetenciją rengia ataskaitas;

4.4. rengia įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Tarnybos metų, mėnesio ir strateginius veiklos planus;

4.5. inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, atsižvelgiant į rajono švietimo įstaigų darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikius, kitų grupių klientų užsakymus bei rūpinasi šių programų paieška;

4.6. tiria ir analizuoja rajono pedagoginių darbuotojų bei kitų besimokančiųjų suaugusiųjų profesinius tobulinimo(si) poreikius, kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį švietimo kokybei;

4.7. inicijuoja ir vykdo Tarnybos veiklos įsivertinimą ir veiklos tobulinimo tyrimus;

4.8. rengia ir teikia rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą;

4.9. koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

4.10. rengia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą savivaldybėje ir koordinuoja jo įgyvendinimą;

4.11. organizuoja Prienų rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklą;

4.12. koordinuoja Tarnybos internetinės svetainės administravimą;

4.13. bendradarbiauja su švietimo, kultūros ir kitomis institucijomis organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei kitus kultūrinius, edukacinius bei mokinių profesinio orientavimo renginius;

4.14. viešina Tarnybos veiklą internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, spaudoje;

4.15. dalyvauja Prienų rajono savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

4.16. kartą per metus vykdo veiklos įsivertinimą, planuoja kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus;

4.17. pavaduoja Tarnybos direktorių atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ar kitais atvejais, negalint jam vykdyti savo pareigų;

4.18. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus įsakymus ar žodinius įpareigojimus, pavedimus, atitinkančius Tarnybos tikslus ir funkcijas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Prienai, Kauno g. 1A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.