Direktoriaus pavaduotojas

Skelbimo nr.: 58607
Skelbimo data: 2019-05-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga "Gargždų švara"
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios įstaigos „Gargždų švara“ (toliau – VšĮ „Gargždų švara“) direktoriaus pavaduotojas (toliau – Pavaduotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės paskirtis – vykdyti Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijas atliekų tvarkymo srityje, įstaigos technikos priežiūra, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas.

3. Pareigybės lygis – būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.

4. Pareigybė įtraukta į konkursinių pareigybių sąrašą, jai užimti organizuojamas konkursas.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį technikos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti patirtį atliekų tvarkymo srityje;

5.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

5.4. išmanyti apie specialiosios technikos priežiūrą;

5.5. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, darbo santykių organizavimą;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, ją analitiškai įvertinti, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti, pateikti problemų sprendimo būdus, gebėti bendrauti;

5.7. išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.8. mokėti dirbti su „Microsoft Office” programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“);

5.9. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones; 5.10. būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, darbščiam, sąžiningam, taktiškam, gebančiam bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

III. FUNKCIJOS

6. Pavaduotojo funkcijos:

6.1. vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijas komunalinių ir kitų atliekų tvarkymo srityje;

6.2. vykdo įstaigos technikos techninę priežiūrą, diagnostiką, organizuoja technikos techninę apžiūrą;

6.3. vykdo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių priežiūrą, koordinuoja jų veiklą;

6.4. pagal kompetenciją rengia įstaigos vidinius teisės aktus;

6.5. atlieka VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais, kai direktorius negali eiti pareigų;

6.6. bendradarbiauja, perduoda, keičiasi informacija su valstybinėmis ar Savivaldybės institucijomis, įstaigomis, savivaldybės įmonėmis atliekų tvarkymo klausimais, atstovauja įstaigą kitose institucijose;

6.7. direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus dėl atliekų tvarkymo, rengia atsakymus pareiškėjams;

6.8. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Administracijos sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių darbe;

6.9. rengia, vertina pasirašomas sutartis, vykdo įstaigoje pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;

6.10. užtikrina įstaigoje vykdomų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą bei teisinę priežiūrą;

6.11. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

6.12. laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją;

6.13. vykdo kitas įstaigos direktoriaus pavestas užduotis.

IV. TEISĖS

7. Pavaduotojas turi teisę:

7.1. teikti pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti ir darbo organizavimui tobulinti;

7.2. tobulinti kvalifikaciją;

7.3. gauti visą tiesioginėms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją;

7.4. bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

7.5. reikalauti, kad įstaigos darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų, saugos ir sveikatos darbe norminių aktų, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

7.6. naudotis visomis kitomis teisėmis, kurias suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Pavaduotojas yra pavaldus VšĮ „Gargždų švara“ direktoriui.

9. Pavaduotojas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, elektrosaugos reikalavimų, žinoti veiksmus ir imtis jų ekstremaliųjų situacijų atvejais, žinoti ir vykdyti VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus įsakymus, vykdyti visas darbuotojo pareigas, nustatytas įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse, kituose įstaigos vidaus dokumentuose, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kituose teisės aktuose ir šiame pareigybės aprašyme.

10. Išeinant atostogų ar iš darbo, Pavaduotojas privalo informuoti apie einamuosius darbus, perduoti dokumentus, darbo priemones įstaigos direktoriui.

11. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Pavaduotojas atsako VšĮ „Gargždų švara“ vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, Pavaduotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Klaipėdos g. 20
Telefonas: -(8 46) 451718
El. paštas: info@gargzdusvara.eu
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.