Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

Skelbimo nr.: 60381
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Pareigybės aprašymas:

Funkcijos (pareigos):

1. Darbas, susijęs su Centro veiklos užtikrinimu ir strategijos įgyvendinimu:

1. Dalyvauti rengiant Centro strateginio plano ūkinės veiklos ir ekonomines dalis.

2. Dalyvauti rengiant programas, finansuojamas iš Savivaldybės, Valstybės biudžeto ir projektus, finansuojamus ES ir kitų tarptautinių fondų, o gavus finansavimą padėti juos įgyvendinti.

3. Bendradarbiauti su kitais Centro darbuotojais įgyvendinant Centro strategiją, su kitais Centro skyriais, miesto neįgaliųjų NVO bei kitų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais.

4. Palaikyti ryšius su žiniasklaidos, bendruomenės, rėmėjų ir potencialių rėmėjų atstovais ir bendradarbiaujančių organizacijų partnerių atsakingais asmenimis kompetencijų ribose.

5. Rengti pranešimus žiniasklaidai ir bendruomenei ir derinti juos su Centro direktore.

6. Kultūringai bendrauti su Centro klientais, darbuotojais ir socialiniais partneriais.

7. Atstovauti Centrą įvairiose savo kompetencijos ribose.

2. Darbas, susijęs su bendrųjų reikalų organizavimu:

8. Informuoti Centro direktorių apie Centro strateginio plano vykdymo savalaikiškumą, iškilusius nesklandumus ir numatomus sprendimo būdus.

9. Informuoti Centro direktorių apie priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių pažeidimus bei teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo savo kompetencijos ribose.

10. Laiku ir kokybiškai (atitinkančius raštvedybos taisyklių ir kitus reikalavimus) parengti žemiau nurodytas veiklos ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas bei kitus dokumentus ir pateikti juos derinti Centro direktoriui;

10.1. ADM kitų metų metinį planą ir pateikti jį administracijai Centre nustatyta tvarka iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

10.2. ADM ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių ir metinės veiklos ataskaitos dalį, susijusią su pajamomis, išlaidomis, viešaisiais pirkimais, projektų ir sutarčių įgyvendinimu iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 30 d.;

10.3. Centro kitų metų viešųjų pirkimų planą ir informuoti apie šio plano vykdymo savalaikiškumą, nesklandumus ir siūlomus sprendimo būdus iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

10.4. konkurso sąlygas viešiesiems pirkimams įstatymo nustatyta tvarka ir juos vykdyti Centro direktoriui pavedus, organizuoti viešuosius pirkimus, kontroliuoti, kaip įsakymo tvarka paskirti pirkimų organizatoriai atlieka įvairius pirkimus.

10.5. raštų, susijusių su bendraisiais reikalais projektus;

10.6. ūkinių sutarčių projektus ir derinti juos Centro direktore nustatyta tvarka;

10.7. konkurso sąlygas supaprastintiems viešiesiems pirkimams pagal Viešųjų pirkimų plano terminus;

10.8. įsakymų dėl viešųjų pirkimų, priešgaisrinės ir civilinės saugos projektus.

10.9. Esant būtinumui ir kitus dokumentus.

11. Organizuoti mažos vertės pirkimus pagal patvirtintą viešųjų pirkimų planą, esant būtinybei derinti juos su Centro viešųjų pirkimų komisija;

12. Koordinuoti priešgaisrinę ir civilinę saugą centre ir užtikrinti LR teisės aktų laikymąsi šiose srityse.

13. Informuoti Centro darbuotojus apie įstaigos bendruosius reikalus ir supažindinti juos su naujais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Centro direktoriaus įsakymais, susijusiais su Viešaisiais pirkimais, Priešgaisrine ir Civiline sauga, Centre nustatyta tvarka ir terminais.

14. Informuoti Centro Administraciją (toliau – ADM) apie įvairias problemas, susiėjusias su SDPS veiklos organizavimu ir siūlyti jų sprendimo būdus.

15. Teikti pasiūlymus, susijusius su Centro ūkinės veiklos poreikiu, rengiant Centro strateginį planą.

16. Užtikrinti Centro patikėjimo teise valdomų ir nuomojamų patalpų apsaugos sistemų savalaikį prijungimą prie Centrinės apsaugos sistemos.

17. Užtikrinti Centro materialinių vertybių apsaugą Centro patikėjimo teise valdomuose ir nuomojamose patalpose.

18. Užtikrinti priešgaisrinę ir civilinę saugą Centro patikėjimo teise valdomuose ir nuomojamose patalpose.

19. Informuoti Centro ADM apie Centro darbuotojų drausmės pažeidimus, nekokybiškai atlikto darbo atvejus ir teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo.

20. Spręsti Centre iškilusias problemas kompetencijos ribose ir teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl problemų sprendimo ir veiklos kokybės užtikrinimo ir/ar gerinimo.

3. Darbas, susijęs su savęs tobulinimu

21. Pastoviai tobulinti kvalifikaciją pagal prioritetines kvalifikacijos kėlimo sritis Centre nustatyta tvarka.

22. Dalyvauti Centro ir jo partnerių organizacijų organizuojamose viešose diskusijose, apskrituose staluose, seminaruose ir konferencijose socialinės atskirties mažinimo, tolerancijos skatinimo ir kituose renginiuose socialiniams darbuotojams aktualiais klausimais.

4. Darbas, susijęs su kita veikla

23. Pavaduoti Centro direktorių, jam nesant darbe, visais Centro veiklos klausimais, Mero potvarkyje numatyta tvarka.

24. Teikti Centro darbuotojams metodinę pagalbą savo kompetencijos ribose.

25. Rengti paklausimus institucijoms ir atsakymus Centro veiklos klausimais kompetencijos ribose.

26. Aktyviai dalyvauti Centro vykdomoje veikloje.

27. Tausoti Centro turtą/lėšas ir užtikrinti efektyvų jų naudojimą.

28. Vykdyti kitas šiuose pareigybės nuostatuose nenurodytas užduotis Centro direktoriui nurodžius žodžiu ar raštu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 76
Telefonas: 8 684 460127
El. paštas: diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.