Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72319
Skelbimo data: 2021-07-21
Skelbimas galioja iki: 2021-08-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Tauragės profesinio rengimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės profesinio rengimo centras
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Tauragė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Tauragės profesinio rengimo centro

direktoriaus 2021 m. liepos 19 d.

įsakymu Nr. 4 -90

Tauragės profesinio rengimo centro direktorius pavaduotojo infrastruktūrai

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Tauragės profesinio rengimo centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai (toliau – direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai) pareigybės aprašymas reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę.
  2. Pareigybės grupė – įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai.
  3. Pareigybės lygis – A2.
  4. Pavaldumas - pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI INFRASTRUKTŪRAI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

5.1. bendrieji reikalavimai:

5.1.1 turėti aukštąjį techninį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.1.2 turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį;

5.2. specialieji reikalavimai:

5.2.1 mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome programomis, teisės aktų ir dokumentų paieškos sistemomis; konferencinio ryšio programomis Zoom, Teams.

5.2.2 mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus;

5.2.3 gebėti analizuoti teisės aktus, rengti organizacinius ir tvarkomuosius, kitus informacinius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;

5.2.4 išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, civilinį, darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir gaisrinės saugos įstatymus, kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, sanitarinius-higieninius reikalavimus, buhalterinės apskaitos pagrindus;

5.2.5 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje ir individualiai, spręsti konfliktus, būti komunikabiliam, nešališkam, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

5.2.6 turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, Lietuvos higienos normomis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais prekių įsigijimo, gabenimo ir saugojimo tvarką, Viešųjų pirkimų įstatymu ir mokėti juos taikyti praktikoje;

5.2.7 turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, nutarimais, susijusiais su atliekamu darbu, Centro nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis darbuotojams, Centro tvarkomis, Centro direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.

5.2.8 Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią asmens medicininę knygelę;

5.2.9 Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI INFRASTRUKTŪRAI FUNKCIJOS

6.Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja Centro ūkinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, rengia organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, prižiūri šių aktų, dokumentų vykdymą, atsako už ūkinės veiklos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktus, vykdymą Centre;

6.2. renka informaciją apie struktūrinių padalinių ūkinės veiklos poreikius, ją susistemina, apibendrina ir sudaro materialinių vertybių įsigijimo, einamojo ir kapitalinio remonto perspektyvinius metinius planus;

6.3. užtikrina taupų ir racionalų Centro materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų išteklių ir finansinių išteklių naudojimą;

6.4. organizuoja ir kontroliuoja ūkio personalo darbą, taip, kad būtų užtikrinta tinkama techninė, sanitarinė bei higieninė objektų būklė;

6.5. rengia ūkio personalo darbo ir atostogų grafikų projektus;

6.6. vykdo nekilnojamojo turto analitinę apskaitą, užtikrina nekilnojamojo turto registravimą VĮ Registrų centre ir jo eksploatavimą;

6.7. vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, remontą ir apskaitą, rūpinasi Centro objektų eksploatacija, reikiama dokumentacija,

6.8. dalyvauja sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas. Organizuoja Centro patalpų einamąjį remontą, kontroliuoja ir prižiūri vykdomų remontų, statybos darbų eigą;

6.9. rūpinasi Centro apšvietimo, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja gedimų šalinimą;

6.10. užtikrina Centro aprūpinimą elektra, šilumos energija, vandeniu ir kt., vykdo ir kontroliuoja jų taupymą, apskaitą, užtikrina duomenų perdavimą buhalterijai;

6.11. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;

6.12. organizuoja ir vykdo priešgaisrinę, sanitarinę bei higieninę patalpų ir aplinkos priežiūrą;

6.13. organizuoja įžeminimo varžų matavimo tikrinimą, dielektrinių prietaisų ir gesintuvų patikrą;

6.14. pakitus darbo procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

6.15. užtikrina, kad visas Centro turtas, ūkinis inventorius turėtų inventorinius numerius, būtų saugiai ir tinkamai eksploatuojamas, sugedus, laiku suremontuotas;

6.16. vykdo materialinių vertybių įsigijimą, priėmimą, perdavimą, paskirstymą, užtikrina racionalų ir ekonomišką jų naudojimą bei apsaugą;

6.17. organizuoja nereikalingo inventoriaus likvidavimą;

6.18. organizuoja viešuosius pirkimus pagal suderintas su Centro vadovybe paraiškas;

6.19. rengia Centro administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planus ir teikia juos tvirtinti Centro direktoriui;

6.20. priima ir apibendrina Centro administracijos ir pirkimo iniciatorių parengtą informaciją ir dokumentaciją reikalingą prekių, paslaugų ar darbų pirkimui atlikti; rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus bei kitą Viešojo pirkimo komisijos darbui reikalingą informaciją bei dokumentaciją;

6.21. parenka prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;

6.22. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

6.23. rengia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Centro supaprastintų viešųjų pirkimų planą;

6.24. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

6.25. nagrinėja nukreiptus prašymus bei skundus savo vykdomų funkcijų srityje bei teikia išvadas dėl jų.

6.26. teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės norminių aktų reikalavimais;

6.27. organizuoja ir užtikrina švaros ir tvarkos palaikymą Centro patalpose bei teritorijose;

6.28. organizuoja Centro aplinkos tvarkymo darbus ir želdinių priežiūrą;

6.29. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą nustatyta tvarka;

6.30. rūpinasi saugios aplinkos Centre puoselėjimu;

6.31. vykdo kitus Centro direktoriaus nurodymus, susijusius su ūkio dalies ir apskaitos organizavimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

7.1.1 savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;

7.1.2 patikėtas materialines vertybes,

7.1.3 turto, dokumentų ir informacijos saugumą;

7.1.4 įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo profesinę veiklą;

7.1.5 Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų norminių aktų, Centro įstatų, Centro direktoriaus įsakymų nesilaikymą;

7.1.6 Centrui padarytą materialinę žalą;

7.1.7 savo teisių ir įgaliojimų viršijimą;

7.1.8 darbų saugos, higienos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos pažeidimus darbe;

7.1.9 Centro ir jo klientų (mokinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos atskleidimą;

7.1.10 Už savo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-446) 61055
El. paštas:
Adresas: Tauragė, Aerodromo g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.