Direktoriaus pavaduotojas (statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas) (statutiniai valstybės tarnautojai)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44363
Skelbimo data: 2020-05-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių tardymo izoliatorius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių tardymo izoliatorius
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas (statutinės įstaigos vadovo pavaduotojas) (statutiniai valstybės tarnautojai)
Pareiginės algos koeficientas: 11.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-54


ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė - 4.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau - Šiaulių TI arba įstaiga) direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga: užtikrinti įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, izoliavimą, organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos tvarkymą, jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir paleidimą iš įstaigos, organizuoti dinaminės priežiūros procesus, socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, psichologinę pagalbą įstaigoje esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, organizuojant ir vykdant įvairias prevencines, profilaktines programas, atliekant suimtųjų ir nuteistųjų elgesio korekciją.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės ar socialinio darbo studijų krypčių išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį saugumo, įkalintų asmenų priežiūros užtikrinimo, įkalintų asmenų resocializacijos, integravimo į visuomenę ar kriminalinės žvalgybos srityse;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Vidaus tarnybos statutu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais suėmimo vykdymą, suimtųjų, nuteistųjų įskaitos tvarkymą, socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, psichologinę pagalbą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, III skiltyje;
4.6. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį;
4.7. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrių veiklą, rengia pavaldžių padalinių vadovų pareigybių aprašymų projektus, skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, darbuotojų skatinimo bei priemokų skyrimo;
5.2. tvirtina arba derina (vizuoja) administracijos padalinių, priskirtų pagal veiklos sritį, veiklos planus, jų vykdymo pažymas bei kontroliuoja šių planų vykdymą, įstaigos vadovui teikia siūlymus dėl administracijos padalinių veiklos tobulinimo;
5.3. kontroliuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos, priežiūros ir įstatymų nustatytų izoliavimo reikalavimų laikymąsi;
5.4. analizuoja įstaigos kriminogeninę būklę, teikia informaciją įstaigos vadovui, prireikus pagal savo kompetenciją priima sprendimus kriminogeninei būklei stabilizuoti;
5.5. analizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems neleistinų turėti daiktų patekimo į įstaigą statistiką, priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimo į įstaigą užkardymui;
5.6. nagrinėja tarnybinius pranešimus apie suimtųjų ir nuteistųjų padarytus režimo pažeidimus, pagal savo kompetenciją taiko poveikio priemones pažeidėjams;
5.7. kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimo, priėmimo ir išdavimo tvarką;
5.8. priima suimtuosius, nuteistuosius ir kitus suinteresuotus asmenis asmeniniais klausimais, pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus suimtųjų ir nuteistųjų bei asmenų, besikreipiančių į įstaigą, prašymus, skundus, pareiškimus, kitų valstybės institucijų, įstaigų paklausimus, vizuoja ar /ir pasirašo atsakymų projektus;
5.9. organizuoja įstaigos apsaugos ir priežiūros postų plano parengimo, koregavimo procedūras, rengia įstaigos darbuotojų veiksmų, susidarius ekstremalioms ar ypatingoms situacijoms planą, užtikrina šių planų savalaikį parengimą, koregavimą ir vykdymą;
5.10. kontroliuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių naudojimą bei techninę būklę, organizuoja naujų inžinerinių ir techninių priemonių diegimą įstaigoje;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Saugumo valdymo skyriaus budinčiųjų ir dieninės pamainos instruktažuose, instruktuoja vyriausiąjį specialistą (direktoriaus budintįjį padėjėją) ir jo pavaduotoją keičiantis budinčiosioms pamainoms;
5.12. organizuoja įstaigos pareigūnų specialiosios taktikos treniruotes ir pratybas;
5.13. kontroliuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo į įstaigą, jų laikymo ir paleidimo teisėtumą bei konvojavimą;
5.14. kontroliuoja teismų nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir kitų teismų sprendimų, prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų sprendimų vykdymą;
5.15. organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, įvairių socialinių programų įgyvendinimą;
5.16. organizuoja ir kontroliuoja dinaminės priežiūros vykdymo procesus;
5.17. koordinuoja suimtųjų ir nuteistųjų bendrąjį ir profesini mokymą, užimtumą darbu ir kitomis naudingos veiklos formomis;
5.18. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl bendradarbiavimo krypčių ir formų;
5.19. organizuoja psichologinės pagalbos teikimą įstaigoje esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, organizuoja ir kontroliuoja įvairių programų įgyvendinimą, vykdant suimtųjų ir nuteistųjų elgesio korekciją;
5.20. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatų įgyvendinimą;
5.21. pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja ir kontroliuoja savalaikį vidaus administravimo teisės aktų projektų, informacinių dokumentų, atsakymų į paklausimus, skundus, prašymus projektų parengimą ir pateikimą įstaigos vadovui, kitoms įstaigoms, institucijoms;
5.22. organizuoja ir koordinuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimą pavaldžių padalinių veikloje;
5.23. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.24. nesant įstaigos direktoriaus (atostogos, liga, komandiruotė ar kiti atvejai), atlieka jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
5.25. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

_____________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Veiklos organizavimo skyriaus Skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė: Gintaras Valentukonis
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Trakų g. 10, 76286 Šiauliai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.