Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71387
Skelbimo data: 2021-06-09
Skelbimas galioja iki: 2021-06-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Gargždai
Informacija apie įstaigą: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius Vėžaičiuose. Internetinė svetainė vpm.vezaiciai.lt
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Pareigų pavadinimas: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.

  1. Pareigybės grupė: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos įstaigos vadovo

pavaduotojas ugdymui.

  1. Pareigybės lygis: A2.
  2. Pareigybės paskirtis: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus

pavaduotojo ugdymui pareigybė yra skirta užtikrinti mokyklos ugdymo politikos realizavimą per mokinių ugdymo, neformaliojo švietimo ir mokinių savivaldos organizavimą ir plėtrą, ugdymo tęstinumo ir kokybės užtikrinimą visose ugdymo pakopose, ugdymo koncentrų sąveikos ir vystymo organizavimą bei priežiūrą.

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

yra tiesiogiai pavaldus mokyklos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo

kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6.2.gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, būti

komunikabilus, savarankiškas, diplomatiškas, punktualus, atsakingas;

6.3.gebėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Mokyklos veiklą;

6.4.laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su

asmens duomenimis;

6.5. kompiuterinio raštingumo kompetencija turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir

pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo reikalavimus, mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlok, , Power Point, Google for Education platforma, naudotis internetu;

6.6.Gebėti dirbti su švietimo valdymo informacine sistema, duomenų perdavimo sistema Keltas, dokumentų valdymo sistema Kontora, Mokinių registru;

6.7.savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, prevenciniais nuostatais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, mokytojų etikos normomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą ir Mokyklos veiklą;

6.8.Pavaduotojas turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos,

priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas (pagal pasiskirstymą):

7.1. organizuoja Mokykloje:

7.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

7.1.2. metinio veiklos plano rengimą;

7.1.3. bendrųjų programų vykdymą;

7.1.4. metodinį darbą ir patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą;

7.1.1. ilgalaikių planų, neformaliojo vaikų švietimo ir kitų ugdymo/švietimo

planų, programų rengimą ir aptarimą;

7.1.2. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

7.1.3. programų, vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimą, jų panaudojimo, naujų

ugdymo formų ir metodų aptarmus;

7.1.4. mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais), organizuoja

tėvų (globėjų) švietimą;

7.1.9. veiklos kokybės įsivertinimą;

7.1.10. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos

tobulinimo klausimais;

7.1.11. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

7.2. rengia Mokykloje:

7.2.1. mokinių mokymosi ir lankomumo pusmečių ir metines suvestines, analizuoja rezultatus;

7.2.2. direktoriaus įsakymų, pažymėjimų, pažymų apie mokinių mokymąsi projektus;

7.2.3. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, vykdo jų stebėseną;

7.2.4. veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų projektų svarstymą ir derina su Mokyklos savivaldos institucijomis;

7.2.5. statistines ataskaitas Savivaldybės administracijai, Švietimo skyriui, ŠVIS;

7.2.6. Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia Mokyklos direktoriui;

7.2.7. informaciją apie mokytojų darbo krūvį, formuojant etato sandarą;

7.2.8. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko grafikus;

7.2.9. pedagoginio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.2.10. tvarko mokinių registrą, duomenis KELTE;

7.3. Stebi:

7.3.1. ugdymo proceso vykdymą, rezultatus, pokyčius, su jais supažindina Mokyklos bendruomenę;

7.3.2. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą, užtikrina, kad ataskaitos būtų rengiamos pagal Dokumentų rengimo taisykles ir laiku pateikiamos;

7.3.3. darbo tvarkos laikymąsi, raštiškai informuoja Mokyklos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus;

7.3.4. kad Mokyklos teritorijoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės – psichotropinės ar kitos medžiagos, prekiaujama jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai;

7.4. koordinuoja Mokykloje:

7.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą, individualių programų rengimą, įgyvendinimą;

7.4.2. pagalbos mokiniui specialistų darbą

7.4.3. mokytojų darbą;

7.4.3. ugdymo turinio formavimą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.

7 .5. teikia Mokyklos direktoriui:

7.5.1. siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo;

7.5.2. siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

7.5.3. siūlymus dėl Mokyklos veiklos gerinimo;

7.5.4. vadybinės veiklos ataskaitas;

7.6. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui;

7.9. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

7.10. teikia Mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaito už pareigų atlikimą;

7.11. suderina su Mokyklos direktoriumi:

7.11.1. veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, mokyklos mėnesio veiklos planai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jų darbotvarkės, scenarijus ar kitokia informacija;

7.11.2. išvykimą iš mokyklos darbo metu;

7.11.3. išvykimus į komandiruotes;

7.12. rūpinasi mokinių rengimu karjerai ir profesiniu veiklinimu;

7.13. pavaduoja direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruočių, atostogų metu);

7.14. esant reikalui, atlieka kitus darbus, nurodytus Mokyklos direktoriaus, neviršijant kompetencijų.

_____________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 46) 45 8232
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos r. sav. Vėžaičių mstl. Gargždų g. 28
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.