Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72331
Skelbimo data: 2021-07-21
Skelbimas galioja iki: 2021-08-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 1,847.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Varniai
Informacija apie įstaigą: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. www.valanciaus.varniai.lm.lt
Pareigybės aprašymas:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJIDALIS

1.Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.
2.Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.
3.Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
4.Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
5.2.pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
5.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
5.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
6.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
6.6. ugdymo turinio vadybą;
6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.
7.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais;
7.3.darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4.darbo sutartimi;
7.5.šiuo pareigybės aprašymu;
7.6.kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
8.1. organizuoti gimnazijos:
8.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;
8.1.2. bendrųjų programų vykdymą;
8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
8.1.4. ilgalaikių planų derinimą;
8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
8.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;
8.1.9. dalykų modulių .programų rengimą;
8.1.10. budėjimą gimnazijoje;
8.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;
8.1.12. socialinį darbą;
8.2. rengti gimnazijos:
8.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;
8.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;
8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus;
8.2.5. informaciją Švietimo ir sporto skyriui ir kitoms institucijoms;
8.2.6. gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis;
8.3. vykdyti priežiūrą:
8.3.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
8.3.3. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti gimnazijos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);
8.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;
8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;
8.4. koordinuoti:
8.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;
8.4.2. Metodinės tarybos veiklą;
8.4.3. Mokinių tarybos veiklą;
8.4.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;
8.4.5. gimnazijos įsivertinimo veiklą;
8.4.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
8.4.7. ugdymo karjerai veiklą;
8.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;
8.5. tvarkyti:
8.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;
8.5.2. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);
8.5.3. Duomenų teikimą ŠVIS informacinei sistemai;
8.5.4. Elektroninį dienyną;
8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti gimnazijos bendruomenę;
8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;
8.8. teikti gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;
8.10. nesant darbe gimnazijos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
9.2.primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
10.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu: www.draugiskasinternetas.lt.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
11.1. gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;
11.2. mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą;
11.3. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
12.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;
12.3. neatliko savo pareigų;
12.4. savo veiksmais padarė gimnazijai materialinę žalą.
13.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-444) 47537
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav., Varniai, Dariaus ir Girėno g. 56
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.