Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81580
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Žėručio pradinė mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra prisiriamas struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės paskirtis: padėti mokyklos vadovui užtikrinti mokyklos ugdymo politikos realizavimą per moksleivių ugdymo, neformaliojo švietimo organizavimą ir plėtrą, vykdyti ugdymo proceso priežiūrą.

4. Pareigybės pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

5. Dirbti direktoriaus pavaduotoju ugdymui gali asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, žino šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, geba juos taikyti savo veikloje, moka dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.

III. DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi vykdyti šias fukcijas:

7.1. tikrinti ir derinti mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą, veiklos tobulinimo veiksmų planus; koordinuoti mokyklos mėnesio veiklos plano parengimą.

7.2. organizuoti ir kontroliuoti strateginius mokyklos tikslus atsiliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.

7.3. organizuoti mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.

7.4.tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniniu būdu ) organizavimą.

7.5. tikrinti ir derinti mokinių testavimo (NMPP, diagnostinių testų) planus, kontroliuoti tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą.

7.6. kontroliuoti renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti juose.

7.7. tikrinti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias mokyklos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.

7.8. tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklą.

7.9. tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.

7.10. kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.

7.11. planuoti ir organizuoti mokyklos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalba pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti.

7.12. vadovauti mokyklos mokytojų atestacijos komisijai.

7.13. organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.

7.14. teikti mokytojams pagalbą dėl darbo planavimo ir organizavimo.

7.15. organizuoti ir koordinuoti mokyklos metodinę veiklą.

7.16. koordinuoti ir organizuoti mokyklos veiklos įsivertinimą.

7.17. rengti mokinių savarankiško mokymo ir mokymo namuose individualius planus.

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali pavaduoti mokyklos direktorių jo komandiruotės, atostogų, ligos laikotarpiu.

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dalyvaudamas sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose esant interesų konfliktui ir nusišalinant direktoriui nuo dalyvavimo tolesnėse procedūrose, gali būti įpareigotas dalyvauti tolesnėse procedūrose priimti sprendimus bei pasirašyti įsakymuose.

IV. DARBUOTOJO TEISĖS

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę:

10.1. teikti siūlymus Mokyklos direktoriui dėl ugdymo proceso ir Mokyklos veiklos tobulinimo;

10.2. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;

10.4. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas garantijas;

10.5. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.

V. atsakomybė

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako:

11.1. už pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

11.2. už darbų saugos, gaisrinės saugos instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo vykdymą;

11.3. už kokybišką savo pareigų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiriamos nuobaudos.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Žėručio g. 15
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.