Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90931
Skelbimo data: 2023-09-15
Skelbimas galioja iki: 2023-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Naujamiesčio mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Naujamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.
2. Pareigybės lygis: A.
3. Pareigybės paskirtis: organizuoti Vilniaus Naujamiesčio mokyklos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus Vilniaus Naujamiesčio mokyklos direktoriui, kuris priima direktoriaus pavaduotoją ugdymui į darbą ir iš jo atleidžia, skiria jam darbo užmokestį.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
5.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
5.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
6.6. ugdymo turinio vadybą;
6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais,
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės
administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais;
7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais Vilniaus Naujamiesčio mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.)

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
8.1. organizuoti Vilniaus Naujamiesčio mokyklos:
8.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;
8.1.2. bendrųjų programų vykdymą;
8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
8.1.4. ilgalaikių planų derinimą;
8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
8.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;
8.1.9. dalykų modulių, programų rengimą;
8.1.10. budėjimą mokykloje;
8.1.11. darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją;
8.2. rengti Vilniaus Naujamiesčio mokyklos:
8.2.1. neformaliojo švietimo tvarkaraščius;
8.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
8.2.3. direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;
8.2.4. informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
8.2.5. Vilniaus Naujamiesčio mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;
8.3. vykdyti priežiūrą:
8.3.1. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
8.3.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti
mokyklos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);
8.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;
8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;
8.4. koordinuoti:
8.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;
8.4.2. Mokinių tarybos veiklą;
8.4.3. ugdymo karjerai veiklą;
8.4.4. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;
8.5. tvarkyti:
8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę;
8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;
8.8. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;
8.10. nesant darbe mokyklos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas atostogos), atlikti jo funkcijas.
8.11. kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi,
nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

V SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
11.1. Mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;
11.2. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą;
11.3. teikiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
11.4. jo disponuojamų asmens duomenų apsaugą.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
12.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;
12.3. neatliko savo pareigų;
12.4. savo veiksmais ar neveikimu padarė žalą.
13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 233 2349
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.