Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 61957
Skelbimo data: 2019-12-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas 10.56
Pareigybės aprašymas:

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Grupė – viešųjų paslaugų įstaigos vadovų.
 2. Lygis – III.
 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriui.
 4. Atsakomybės sritis – pagrindinio ugdymo pirmoji dalis.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga užtikrinti pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies realizavimą, organizuojant kasdienį padalinio darbą ir planuojant jo veiklos gerinimą.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI, PAREIGAS

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagoginė psichologinė kvalifikacija.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos (dalininkų susirinkimo) sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius.
 5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 6. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 7. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 8. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.
 9. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti 5-8 kl. ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 11. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 12. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, progimnazijos direktoriumi.
 13. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 14. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 15. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

IV. PAGRINDINĖS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

 1. Rengti kuruojamos srities strateginio plano, metų veiklos plano ir ugdymo plano dalis.
 2. Kontroliuoti 5-8 klasių veiklos programos ir ugdymo plano vykdymą.
 3. Tikrinti, derinti 5-8 klasių kuruojamų mokomųjų dalykų (matematikos, informacinių technologijų, gamtos pažinimo, biologijos, fizikos, chemijos, dorinio ugdymo (tikybos, etikos), istorijos, geografijos, žmogaus saugos) ilgalaikius planus.
 4. Rengti ir derinti 5-8 klasių tvarkaraštį.
 5. Rengti 5-8 klasių mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
 6. Tikrinti 5-8 klasių mokinių žinių atitikimą bendrosioms programoms.
 7. Vykdyti 5-8 klasių mokinių priėmimą į progimnaziją, tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 8. Organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių savarankišką mokymąsi ir mokymą namuose.
 9. Dalyvauti rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktūroms ir išorės institucijoms, teikia informaciją šių atsakymų rengėjams.
 10. Organizuoti ir vykdyti 5-8 klasių mokinių tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 11. Rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su ugdymu susijusią informaciją, progimnazijos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, Kultūros, švietimo ir sporto skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 12. Organizuoti ir kontroliuoti kuruojamų metodinių grupių (tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių mokslų, klasių auklėtojų) veiklą.
 13. Organizuoti 5-8 klasių aprūpinimą vadovėliais bei mokymo priemonėmis.
 14. Rengti ir teikti atestacinės komisijos pirmininkui siūlymus dėl 5-8 klasių darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos kėlimo, teikti pagalbą pedagogams rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai patvirtinti.
 15. Kontroliuoti darbą su specialiųjų poreikių ir ypač gabiais mokiniais.
 16. Organizuoti ir kontroliuoti mokytojų ir neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
 17. Organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių dalyvavimą su ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.
 18. Organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokytojų dalykininkų ir klasių auklėtojų bendradarbiavimą.
 19. Organizuoti ir kontroliuoti su ugdymu susijusios ir 5-8 klasėms priskirtos dokumentacijos tvarkymą.
 20. Rengti ir teikti atsakingam padaliniui su ugdymu susijusią viešinimui skirtą informaciją.
 21. Organizuoti ir vykdyti švietimo stebėseną ir įsivertinimą, vykdyti mokytojų pasiekimų apskaitą 5-8 klasėse.
 22. Kontroliuoti saugos ir sveikatos instruktažų pravedimą klasėse.
 23. Rengti kabinetų paskirstymą 5-8 klasėse.
 24. Rengti pedagogų ir darbuotojų tarifikacijos sąrašus.
 25. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies ugdymuisi palankios aplinkos kūrimą.
 26. Kontroliuoti ir koordinuoti paskirtų komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą, pagalbos specialistų veiklą.
 27. Vykdyti progimnazijos organizacinės ir valdymo struktūros tinkamumo analizę, esant poreikiui inicijuoti jos pakeitimą.

V. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui asmeniškai atsako už pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą ir už blogai arba ne laiku atliktas funkcijas LR darbo kodekso nustatyta tvarka.

PASTABA. Šios direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.

______________________

Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Kauno r. sav. Garliavos m. Vasario 16-osios g. 8
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.