Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Skelbimo nr.: 59132
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarėlis"
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareigybės aprašymas:

1. Darbo pobūdis:

  1. Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdomojo proceso planavimą, įgyvendinimą, analizavimą bei vertinimą. Vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą.

  2. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, organizuoti vaiko gerovės komisijos darbą.

  3. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.

  4. Teikti metodinę pagalbą pedagogams – skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, komandiniam darbui, kvalifikacijos kėlimui.

  5. Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogui, fizinio lavinimo pedagogui, specialistams (psichologui, logopedui, socialiniam pedagogui). Organizuoti pedagogų ir pagalbos specialistų veiklos įsivertinimą.

  6. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais.

  7. Plėtoti bendradarbiavimo tradicijas su socialiniais partneriais.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

  2. Ne trumpesnė, nei penkerių metų vadybinio darbo patirtis ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokykloje.

  3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

  4. Mokėti naudoti ir taikyti veikloje informacines technologijas.

  5. Išmanyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

  6. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti suvaldyti stresines situacijas, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai: projektų rengimo patirtis, inovacijų taikymo patirtis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Stanevičiaus g. 21
Telefonas: 852479291
El. paštas: rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt