Šeštadienis, birželio 25 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (neformalusis švietimas)

Skelbimo nr.: 58624
Skelbimo data: 2019-05-29
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (neformalusis švietimas)
Pareigybės aprašymas:

PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA

(Įstaigos kodas 190421338)

PATVIRTINTA

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. P-68

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I skyrius

BENDROJI DALIS

1. Panevėžio Juozo miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.

2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojui ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui.

II skyrius

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui keliami reikalavimai:

5.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus);

5.4. bent vienos iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;

5.5. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

6.1. švietimo politiką, švietimo įstaigos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

6.2. švietimo įstaigos kultūros formavimą ir kaitą;

6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

6.4. švietimo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą;

6.6. ugdymo turinio vadybą;

6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

6.8. mokinių saugumą ir lygių galimybių užtikrinimą;

6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais;

7.3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės Mero potvarkiais, savivaldybės Administracijos direktoriaus, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais;

7.4. darbo tvarkos taisyklėmis;

7.5. darbo sutartimi;

7.6. šiuo pareigybės aprašymu;

7.7. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III skyrius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

8.1. Organizuoti gimnazijos:

8.1.1. Strateginio, metinio, ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą;

8.1.2. bendrųjų programų vykdymą;

8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

8.1.4. ilgalaikių planų derinimą;

8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

8.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

8.1.9. dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo programų rengimą;

8.1.10. budėjimą per pertraukas ir renginiuose;

8.1.11. mokymosi pagalbos teikimą;

8.1.12. socialinį darbą;

8.1.13. pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus;

8.1.14. tėvų pedagoginį švietimą;

8.1.15. klasių vadovų darbą;

8.1.16. mokytojų metodinės-ugdomosios veiklos įsivertinimą;

8.2. rengti gimnazijos:

8.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;

8.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;

8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus;

8.2.5. informaciją Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui, kitoms institucijoms;

8.2.6. gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis;

8.2.7. kvalifikacijos tobulinimo programą;

8.2.7. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą;

8.3. vykdyti priežiūrą:

8.3.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

8.3.3. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (informuoti gimnazijos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);

8.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;

8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;

8.3.6. pirmus metus gimnazijoje dirbančių mokytojų veiklą;

8.3.7. kuruojamų mokomųjų dalykų;

8.4. koordinuoti:

8.4.1. Vaiko gerovės komisijos veiklą;

8.4.2. metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklą;

8.4.3. mokinių tarybos veiklą;

8.4.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;

8.4.5. mokytojų projektinę veiklą, veiklos kokybės įsivertinimą;

8.4.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

8.4.7. pagalbos mokiniui specialistų veiklą;

8.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

8.4.9. finansinių, materialinių, informacinių, intelektualinių išteklių ir IKT planavimą ir įgyvendinimą;

8.5. tvarkyti:

8.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

8.5.2. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);

8.5.3. pedagogų registrą;

8.5.4. Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS);

8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti gimnazijos bendruomenę;

8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;

8.8. teikti gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

8.10. gali būti skiriamas vaduoti gimnazijos direktorių ar direktoriaus pavaduotojus ugdymui jų ligos, atostogų ir komandiruotės metu.

IV skyrius

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:

9.1. nedelsdamas nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar vykusias patyčias;

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar gimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.

V skyrius

ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokytojo etikos normų laikymąsi;

11.2. gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojančių sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;

11.3. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Parengė gimnazijos direktorius Vytautas Raišys

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Aukštaičių g. 1
Telefonas: 845 587204
El. paštas: rastine@miltinio.panevezys.lm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.