Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams (baseinui)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 86898
Skelbimo data: 2023-03-23
Skelbimas galioja iki: 2023-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių "Ateities" progimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams (baseinui)
Pareiginės algos koeficientas: 1,636.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Telšiai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Reikalavimai direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams (baseinui) pareigybei:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. Turėti darbo patirtį įrenginių priežiūros srityje;
3. Turėti vadybinio darbo patirtį (privalumas);
4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Darbo funkcjios:

1. Organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
2. Organizuoja ir kontroliuoja baseino teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus, rengia einamojo remonto planus bei sąmatas;
3. Rūpinasi baseino vandens dezinfekavimo sistemų, apšvietimo, ventiliacijos, šildymo, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja jų remonto darbus;
4. Rūpinasi įvairaus inventoriaus, medžiagų, sanitarijos ir higienos reikmenų įsigijimu, saugojimu, išdavimu, nurašymu ir vykdo jų apskaitą įstaigoje nustatyta tvarka;
5. Organizuoja baseino aprūpinimą reikalingomis priemonėmis, medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais;
6. Organizuoja baseino aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija;
7. Fiksuoja baseino elektros, vandens, šilumos skaitiklių parodymus, pateikia juos atitinkamoms žinyboms, tiekėjams;
8. Rūpinasi, kad prie baseino pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
9. Žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo baseino pastato stogo, prižiūri, kad baseino teritorijoje esantys takai būtų nuvalyti ir pabarstyti smėliu;
10. Užtikrina, kad visos baseino patalpos kasdien būtų valomos drėgnuoju būdu atidarius langus, esant reikalui, valomos pakartotinai;
11. Užtikrina, kad koridoriai, fojė, sanitariniai mazgai, būtų valomi ne mažiau kaip 3 kartus per dieną, naudojant leistinas priemones;
12. Kontroliuoja ir užtikrina reikiamą cheminių medžiagų kiekį baseino bei sūkurinių vonių vandenyje, temperatūrą pirtyse, baseino dugno švarą;
13. Kontroliuoja baseinų vandens kokybę, surašo duomenis į specialius žurnalus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav. Telšių m. Lygumų g. 47
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.