Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Skelbimo nr.: 59128
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarėlis"
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Pareigybės aprašymas:
 1. Darbo pobūdis:
  1. Organizuoti ir koordinuoti aptarnaujančiojo personalo darbą įstaigoje.

  2. Savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas.

  3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.

  4. Vykdyti gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos reikalavimus ir savalaikiai pildyti dokumentaciją.

  5. Organizuoti ir vadovauti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrai, apsaugai ir vykdyti jų apskaitą.

  6. Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

  7. Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

  8. išmanyti ir vesti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitą.

  9. Rengti metinį įstaigos ūkinės veiklos planą ir metinę ūkinės veiklos ataskaitą.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. Aukštasis išsilavinimas.

  2. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, atitinkantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

  3. Išmanyti raštvedybą, įstaigos ūkinės/finansinės veiklos organizavimą reglamentuojančius dokumentus, gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės ir poįstatyminius aktus.

  4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: internetu, gerai dirbti kompiuteriu (MS Windows, MS Office: Word, Excel ir kt.).

  5. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo mokykloje; gaisrinės, darbų saugos, civilinės saugos reikalavimų išmanymas; patirtis organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Stanevičiaus g. 21
Telefonas: 852479291
El. paštas: rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.