Direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73546
Skelbimo data: 2021-09-14
Skelbimas galioja iki: 2021-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 25.46
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir vadovo pareigybei priskirtas funkcijas.
2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
3. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio sveikatos sritį, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras.
5. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
6. Direktorių, jo nesant, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.
7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises įgyvendinančiosios institucijos arba Direktoriaus iniciatyva.

II. REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS


9. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
9.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.
10. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
10.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
10.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
10.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
10.4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
10.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
10.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.


III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS


11. Direktoriaus pareigas einantis asmuo, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
11.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
11.2. planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
11.3. teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įstaigos veiklos plėtojimo krypčių, rengia Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);
11.4. įgyvendina savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos priimtus sprendimus;
11.5. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija nustato Įstaigos vidaus struktūrą;
11.6. teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
11.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;
11.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą, nustato darbuotojų darbo užmokestį;
11.9. suteikia darbuotojams atostogas, taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus, skatina, išleidžia į komandiruotes, kvalifikacijos tobulinimo kursus, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis, laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotikų ar toksinių medžiagų;
11.10. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, Įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Įstaigos administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
11.11. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių ir filialų veiklos optimizavimo, jų reorganizavimo ar likvidavimo;
11.12. suderina su Įstaigos stebėtojų taryba ir tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
11.13. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
11.14. užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir derina jas su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;
11.15. organizuoja Įstaigos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą;
11.16. tvirtina Įstaigos padalinių darbo planus bei kitus operatyvinius ir planinius dokumentus;
11.17. vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas, kitus dokumentus, renka duomenis ir teikia juos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
11.18. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą;
11.19. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;
11.20. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
11.21. kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą;
11.22. priima ir vertina Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, užtikrinančių kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą;
11.23. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo, užtikrina perduoto pagal patikėjimo sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
11.24. rengia ir koreguoja kolektyvinę sutartį;
11.25. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, būtinas sklandžiai Įstaigos veiklai užtikrinti.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Mokyklos g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.