Direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 85551
Skelbimo data: 2023-01-23
Skelbimas galioja iki: 2023-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Rokiškio rajono savivaldybė
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,860.00
Darbo vieta (miestas): Rokiškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės mero
2022 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. MP-44

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Centras) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė yra priskiriama valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Direktorius yra Centro vadovas, priimamas į darbą viešo konkurso būdu.
4. Pareigybės paskirtis – organizuoti Centro veiklą, vadovauti įstaigai, įgyvendinant pagrindinius Centro tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją.
5. Direktorių priima į darbą ir iš jo atleidžia Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
7.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
7.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą bei kitus teisės aktus, susijusius su viešosios įstaigos veiklos administravimu, finansavimu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, turizmo ir verslo sritis koordinuojančių Savivaldybės administracijos padalinių pavedimus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančiais turizmo ir verslo plėtrą Lietuvoje ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
7.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemes kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
7.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, žmogiškųjų, finansinių ir materialių išteklių valdymo srityse;
7.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
7.7. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro veiklą, rengti programas, projektus, teikti juos fondams bei įgyvendinti;
7.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7.10. gebėti analitiškai vertinti ir spręsti problemas, priimti sprendimus, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai, užtikrinama ūkinė, komercinė veikla ir jų atskaitomybė;
8.2. vadovauja Centro veiklai, užtikrindamas veiklos programų, projektui rengimą bei jų įgyvendinimą;
8.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro įstatų;
8.4. teikia siūlymus Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui dėl Centro veiklos plėtros; pranešimus apie įvykius, galinčius turėti poveikį Centro veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;
8.5. parengia ir teikia tvirtinti Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui įstaigos valdymo struktūrą, pareigybių sąrašą, veiklos strategiją;
8.6. teikia siūlymus Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui dėl vidaus kontrolės tvarkos, Centro paslaugų, darbų bei produkcijos kainų ir tarifų ar jų nustatymo taisyklių bei visuomenei apie Centro veiklą pateikiamos informacijos nustatymo;
8.7. tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, veiklos ataskaitas, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus darbo organizacinius ir informacinius dokumentus bei supažindina su jais darbuotojus;
8.8. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vykdo kitas, su darbo santykiais susijusias funkcijas; organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo veiklas;
8.9. įgyvena ir kontroliuoja atsiskaitymą laiku su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekėjais bei rangovais;
8.10. organizuoja turizmo ir verslo paslaugų, tradicinių amatų veiklos programų ir projektų, parengimą, užtikrina jų įgyvendinimą;
8.11. atstovauja Centrui arba įgalioja kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose įstaigose ir institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
8.12. leidžia įsakymus, pasirašo finansinius dokumentus, pagal įgaliojimus ir įstatymų nustatyta tvarka Centro vardu sudaro sandorius arba įgalioja kitus Centro darbuotojus sudaryti sutartis;
8.13. valdo Centro sąskaitas finansinėse institucijose, tvirtina įstaigos asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;
8.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, tvirtina materialinių vertybių nurašymo aktus; teikia Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
8.15. kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos sudaro praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą, Centro metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių metų Centro veiklos ataskaitą ir teikia tvirtinti Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui;
8.16. užtikrina pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų pateikimą;
8.17. užtikrina saugos darbe reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
8.18. inicijuoja ir palaiko Centro bendradarbiavimą su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, centro rėmėjais, visuomene;
8.19. užtikrina informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą, sudaro sąlygas tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas);
8.20. organizuoja turizmo ir verslo situacijos tyrimus, informacijos apie rajone esančius turizmo, verslo, tradicinių amatų išteklius rinkimą, analizę, sisteminimą, jų įvedimą į nacionalines bei kitas duomenų bazes, turizmo bei verslo informacinių ir kartografinių leidinių apie Rokiškio kraštą leidybą ir jų pristatymą;
8.21. organizuoja konsultacijas ir mokymus turizmo ir verslo paslaugų, tradicinių amatų vystymo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;
8.22. atlieka kitus veiksmus, kurie Direktoriui numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar savivaldybės institucijų priimtuose teisės aktuose, turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
9.1. pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;
9.2. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
9.3. Centro turto ir lėšų valdymą, tikslingą panaudojimą ir savalaikį atsiskaitymą;
9.4. perduoto Centrui pagal panaudos ar nuomos sutartis ir Centro nuosavo turto tinkamą naudojimą bei saugojimą;
9.5. už netinkamą pareigų vykdymą, nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

_______________________


Susipažinau
…………………..
parašas
………………..
vardas, pavardė
……………….
data
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 458 510 44
El. paštas: info@rokiskiotic.lt
Adresas: Rokiškis, Nepriklausomybės a. 8-3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.