Direktorius (atlyginimo dydis - pastovi dalis 3200,00 Eur ir kintama dalis, kuri priklauso nuo Įstaigos veiklos rezultatų)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65367
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Konkursą organizuojanti įstaiga: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Pareigos: Direktorius (atlyginimo dydis - pastovi dalis 3200,00 Eur ir kintama dalis, kuri priklauso nuo Įstaigos veiklos rezultatų)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Direktoriaus funkcijos:

 • Organizuoti Įstaigos veiklą ir veikti Įstaigos vardu bendraudamas su kitais asmenimis.
 • Atstovauti Įstaigai teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bendraudamas su kitais asmenimis.
 • Vadovauti Įstaigos darbui, rengti veiklos planus, gaires, strategiją, valdybai apsvarsčius, teikti juos tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.
 • Teikti tvirtinti Įstaigos dalininkams paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles, jeigu to nereglamentuoja valstybinės institucijos.
 • Teikti ataskaitas Įstaigos dalininkams ir valdybai apie Įstaigos veiklą, kitą jiems reikalingą informaciją.
 • Teikti siūlymus dėl Įstaigos įstatų pakeitimo.
 • Tvarkyti Įstaigos turtą, atlikti susijusias finansines operacijas, pasirašyti dokumentus.
 • Užtikrinti Įstaigos turto apsaugą, normalias ir saugias darbuotojų darbo sąlygas, Įstaigai padarytos žalos išieškojimą iš kaltų asmenų.
 • Įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos priimtus sprendimus, vadovaudamasis jam suteiktais įgaliojimais.
 • Atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų Įstaigose, užtikrinti Įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą.
 • Vadovauti Įstaigos personalui, neviršydamas visuotinio dalininkų susirinkimo tvirtinamo didžiausio leistino pareigybių sąrašo skaičiaus ribų ir neperžengdamas Valdybos patvirtinto atlyginimų fondo, nustatyti Įstaigos darbuotojų pareiginius atlyginimus, tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.
 • Tvirtinti Įstaigos darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus.
 • Sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatinti juos ir skirti jiems drausmines nuobaudas.
 • Leisti įsakymus Įstaigos veiklos klausimais, atlikti kitus veiksmus, reikalingus Įstaigos veiklai;
 • Tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.
 • Pagal savo kompetenciją Įstaigos vardu sudaryti sandorius, pasirašyti bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus, nustatyti veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius Įstaigos vardu turi teisę kiti Įstaigos darbuotojai, suteikti jiems įgaliojimus.
 • Organizuoti ES fondų finansuojamų projektų įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą, nustatyta tvarka rengti ir teikti ataskaitas apie jų eigą.
 • Nustatyti padalinių ir darbuotojų veiklos sritis, taip pat kompetencijos bei atsakomybės ribas.
 • Organizuoti ir užtikrinti darbuotojų mokymus ir instruktavimus projektų įgyvendinimo, saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir kitais darbui reikalingais klausimais.
 • Tvirtinti visus su projektų įgyvendinimu iš ŠRATC veikla susijusius siunčiamus dokumentus.
 • Tvirtinti projektų viešinimo informaciją ir dalyvauti jų renginiuose, užtikrinti projektų informacijos konfidencialumą.
 • Koordinuoti ataskaitų rengimą bei atsiskaitymus, susijusius su ES lėšomis finansuojamų projektų ir kitų institucijų lėšomis.
 • Užtikrinti projektų dokumentų prieinamumą ES ir Lietuvos Respublikos institucijų atstovams.
 • Žinoti atliekų surinkimo, apdorojimo, perdirbimo problemas Lietuvos Respublikoje ir aktyviai tuo domėtis.
 • Žinoti atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų bazės tobulinimo aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo srityje.
 • Žinoti atliekų apdorojimo technologijas, jų privalumus ir trūkumus, teikti pasiūlymus dėl regione susidarančių atliekų, filtrato tvarkymo būdų, ŠRATC naudojamų atliekų apdorojimo technologijų efektyvumo didinimo (tiek kokybės, tiek ir ekonomiškumo prasme).
 • Neturėti teisės eiti ir vyriausiojo buhalterio pareigų.
 • Laikytis darbų saugos taisyklių.
 • Vykdyti kitus LR teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.

Specialūs reikalavimai keliami pretendentams:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą bent vienoje iš šių krypčių: aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, bioinžinerijos, gamybos inžinerijos, biotechnologijos, aplinkotyros, chemijos, fizikos, biochemijos, biologijos, biofizikos, ekologijos, teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos ar joms prilygintų krypčių.

 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonės, įstaigos vadovo, vadovo pavaduotojo ar padalinio vadovo pozicijose.

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, LR Aplinkos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės ir regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir administravimą.

 • Žinoti projektų valdymo, vadybos, finansų, personalo valdymo administravimo, vadovavimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus.

 • Gebėti savarankiškai priimti sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 • Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

 • Būti nepriekaištingos reputacijos.

 • Turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą, išmanyti viešuosius ryšius.

Taip pat bus vertinami šie privalumai:

 • darbo ar kitos aktyvios veiklos patirties aplinkosaugos ar ekologijos srityje turėjimas;
 • atliekų surinkimo, apdorojimo, perdirbimo problemų Lietuvos Respublikoje žinojimas ir aktyvus domėjimąsis (aktyviu domėjimųsi laikoma – iki konkurso paskelbimo Pretendento parašytos ir paskelbtos apžvalgos, analizės su konkrečiais pasiūlymais atliekų tvarkymo srityje);
 • atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų žinojimas bei aktyvus dalyvavimas teikiant pasiūlymus (iki konkurso paskelbimo) raštu dėl Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų bazės tobulinimo aplinkosaugos ar atliekų tvarkymo srityje;
 • Lietuvos Respublikos regioninių atliekų tvarkymo centrų naudojamų atliekų apdorojimo technologijų, jų privalumų ir trūkumų žinojimas, sugebėjimas paaiškinti skirtingų regioninių atliekų tvarkymo centrų naudojamų atliekų apdorojimo technologijų privalumus ir trūkumus, idėjų apie tai, kaip būtų galima pagerinti ŠRATC naudojamos atliekų apdorojimo technologijos efektyvumą (tiek kokybės, tiek ir ekonomiškumo prasme) bei idėjų apie tai, kaip būtų galima šiuolaikiškai tvarkyti ir perdirbti maisto atliekas bei sąvartyno filtratą turėjimas.

Darbo vieta: Pramonės g. 15-71, Šiauliai.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas: nuo 3100,00 Eur iki 3300 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;

4. Darbo patirtį (stažą) patvirtinantys dokumentai;

5. Kitus specialiuosius reikalavimus patvirtinantys dokumentai;

6. Gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą);

7. Užpildyta pretendento anketa (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

8. Nepriekaištingos reputacijos deklaracija (forma www.vtd.lt).

9. Privačių interesų deklaracija (https://vtek.lt/deklaravimas).

10. Savo, kaip Įstaigos vadovo, veiklos programa.

*Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas:Testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 41 520 002, el. paštas info@sratc.lt.

  Informacija apie įstaigą: Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių regione sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas.
  Vertinimo metodai:
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
  Pareigos:
  Vardas, Pavardė:
  Telefonas: -
  El. paštas:
  Adresas: Šiaulių r. sav. Jurgeliškių k. 9
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.