direktorius (mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis 1949 Eur ir kintamosios dalies dydis iki 2020 m. balandžio 30 d. imtinai – 20 procentų nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 61601
Skelbimo data: 2019-11-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Palangos asmens sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Palangos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: direktorius (mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis 1949 Eur ir kintamosios dalies dydis iki 2020 m. balandžio 30 d. imtinai – 20 procentų nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės mero
2019 m. lapkričio 13 d. potvarkiu
Nr. M1-24

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šiame pareigybės aprašyme reglamentuojami viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro (toliau tekste – Centras) direktoriaus bendrieji ir specialieji reikalavimai, kompetencija, funkcijos, pareigos, teisės, pavaldumas, atsakomybė ir atskaitomybė.
2. Centro direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Centro įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu.
3. Centro direktorių į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams priima ir jo darbo užmokestį nustato Palangos miesto savivaldybės meras teisės aktuose nustatyta tvarka. Darbdavio ir darbuotojo darbo santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Centro direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Centro veiklą, vadovauti įstaigai įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją, atstovauti Centrui esant kolektyviniams ir individualiems darbo santykiams.

III SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI DIREKTORIUI

5. Centro direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Centro direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

V SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Centro veiklą, atsako už įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą visos šalies ir Palangos miesto savivaldybės gyventojams;
7.2. užtikrina Centro teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir paslaugų teikimo teisėtumo kontrolę;
7.3. vadovauja Centro administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai;
7.4. užtikrina, kad būtų teikiamos tik tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nurodytos išduotoje licencijoje ir naudojamos tik tos sveikatos priežiūros technologijos, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
7.5. atstovauja Centrui bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgaliojęs kitą Centro darbuotoją;
7.6. vykdo Centro veiklos planus ir pateikia steigėjui savo bei įstaigos veiklos ataskaitas;
7.7. rengia ir teikia steigėjui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą bei metinę finansinę atskaitomybę;
7.8. atidaro ir uždaro Centro sąskaitas bankuose;
7.9. užtikrina Centro veiklai būtinus materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
7.10. užtikrina Centro dokumentų valdymą įstatymuose nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie Centro saugojimą;
7.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis, organizuoja Centro padalinių ir filialų vadovų priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtina konkursų nuostatus, atlieka kitas darbdavio pareigas ir funkcijas;
7.12. leidžia įsakymus, instrukcijas ir kitus aktus Centro veiklos klausimais;
7.13. organizuoja Centro padalinių ir filialų vadovų atestaciją;
7.14. vadovauja Centro gydymo ir slaugos taryboms, tvirtina šių tarybų nuostatus;
7.15. svarsto Centro gydymo tarybos pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo, dėl naujų sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, dėl komisijų sudarymo pacientų mirčių, epidemiologijos ir kitiems su asmens sveikatos priežiūra susijusiems klausimams nagrinėti;
7.16. sudaro vidaus medicininio audito grupę, skiria jos vadovą, tvirtina darbo nuostatus ir reglamentą;
7.17. užtikrina darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, teisėtą specialistų profesinę veiklą;
7.18. kreipiasi į steigėją dėl neefektyviai dirbančių Centro padalinių reorganizavimo ir likvidavimo;
7.19. kreipiasi į steigėją dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo, jeigu steigėjas nepavedė nustatyti normatyvus pačiam Centro direktoriui;
7.20. tvirtina Centro vidaus darbo taisykles, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
7.21. suderinęs su Centro stebėtojų taryba, tvirtina Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo;
7.22. atsako už vidaus valdymą bei ūkinę Centro veiklą, lėšų naudojimą pagal paskirtį ir Centro įstatus, atsako už atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;
7.23. pagal kompetenciją organizuoja Palangos miesto savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
7.24. užtikrina Centro vidaus ir finansinės kontrolės įgyvendinimą;
7.25. pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
7.26. organizuoja mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, nustato jų kainas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas skaičiavimo metodikas;
7.27. nustatyta tvarka organizuoja Centro raštvedybą bei archyvo tvarkymą;
7.28. užtikrina saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą, vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
7.29. įgalioja kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas, atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti Centro direktorius įpareigojamas teisės aktais ir Centro įstatais.

VI SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAREIGOS

8. Centro direktoriaus pareigos:
8.1. organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
8.2. dalyvauti Palangos miesto savivaldybės institucijų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, į kuriuos yra pakviestas;
8.3. periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
DIREKTORIAUS TEISĖS

9. Centro direktorius turi teisę:
9.1. sudaryti Centro vardu sandorius, neprieštaraujančius Centro įstatams ir teisės aktams;
9.2. priimti ir atleisti iš darbo Centro darbuotojus, tvirtinti Centro padalinių ir filialų vadovų, kitų darbuotojų pareigybių aprašymus;
9.3. skatinti Centro darbuotojus ir priimti sprendimus už netinkamą pareigų atlikimą ar jų nevykdymą;
9.4. siūlyti steigėjui tvirtinti Centro struktūrą;
9.5. dalyvauti Palangos miesto savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, svarstant sveikatos priežiūros klausimus, reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, siūlyti pataisas, dalyvauti svarstant, sprendžiant Centro veiklos organizavimo klausimus;
9.6. rengti ir teikti projektus dėl ne medicininių paslaugų naujų kainų nustatymo;
9.7. rengti ir teikti projektus dėl Centro įstatų papildymo ir pakeitimo.
10. Centro direktorius negali dirbti Centro padalinio vadovu (punktas pakeistas Mero 2019-11-14 potvarkiu Nr. M1-25).

VIII SKYRIUS
PAVALDUMAS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

11. Centro direktoriaus atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
12. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Palangos miesto savivaldybės tarybai, taip pat pavaldus Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės gydytojui.
13. Centro direktorius už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų ir pareigų nevykdymą atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.
14. Iš pareigų atleidžiamas Centro direktorius privalo perduoti Centro reikalus, turtą ir dokumentus Palangos miesto savivaldybės mero arba jo įgalioto asmens nurodytam asmeniui trimis egzemplioriais (po vieną šalims ir įstaigai) surašant perdavimo aktą.
______________
Informacija apie įstaigą 1. Viešoji įstaiga Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau tekste – LNSS) iš Palangos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. 2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. 3. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. 4. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras. 5. Įstaigos buveinė – Vytauto g. 92, LT – 00132, Palanga. 6. Įstaigos steigėjas – Palangos miesto savivaldybė, kodas 11101343, adresas Vytauto g. 73, LT-00134, Palanga. 7. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos Steigėjas pagal Įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į Įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už Įstaigos steigėjo įsipareigojimus. 8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 9. Įstaigos veikla yra neterminuota.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Palangos m. sav. Palangos m. Vytauto g. 92
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.