Direktorius Pastoviosios atlyginimo dalies dydis nuo 5755-6700 eurų (neatskaičius mokesčių) + (už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius gali būti mokama kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65914
Skelbimo data: 2020-08-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pareigos: Direktorius Pastoviosios atlyginimo dalies dydis nuo 5755-6700 eurų (neatskaičius mokesčių) + (už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius gali būti mokama kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2020 m. liepos 23 d.
įsakymu Nr. 3P-126


VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Į valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – įmonė) direktoriaus pareigas skiriamas fizinis asmuo, laimėjęs konkursą, organizuotą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su įmonės generaliniu direktoriumi sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) įmonės vardu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais pareigybės nuostatais.
3. Direktorius yra vienasmenis įmonės organas.

II SKYRIUS
PAVALDUMAS IR PAVADAVIMAS

4. Direktorius yra atskaitingas ir pavaldus susisiekimo ministrui.
5. Nesant direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių į užsienį, stažuočių metu ir kitais atvejais), jį pavaduoja kitas susisiekimo ministro paskirtas įmonės darbuotojas.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtį ir 3 metų darbo patirtį kelių priežiūros ir plėtros, eismo saugumo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, finansinių lėšų panaudojimą, gebėti jais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;
6.4. gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti jų alternatyvius sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Įmonės direktorius:
7.1. organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis, vienvaldiškai sudaro sandorius įmonės įstatų nustatyta tvarka;
7.2. priima į darbą darbuotojus ir atleidžia iš jo, sudaro su jais darbo sutartis ir nutraukia jas, skatina darbuotojus, konstatuoja darbo pareigų pažeidimus;
7.3. teikia informaciją valdybai ir Susisiekimo ministerijai apie įmonės veiklos prognozes, planus (nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas) ir įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
7.4. teikia valdybai ir Susisiekimo ministerijai sprendimo dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
7.5. teikia įmonės valdybai svarstyti viešųjų pirkimų, dokumentų projektus;
7.6. koordinuoja įmonės strateginių planų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;
7.7. kontroliuoja, kaip laikomasi darbo teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą; užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
7.9. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su įmonės veikla;
7.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įmonės vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; siekia, kad įmonė dirbtų efektyviai ir produktyviai;
7.11. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kitų programų įmonės kompetencijai priklausančiais klausimais įgyvendinimą;
7.12. sprendžia įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomos įmonei pavestos funkcijos;
7.13. užtikrina teisės aktų, susijusių su valstybinės reikšmės kelių projektavimu, tiesimu, statyba, rekonstrukcija, taisymu (remontu), priežiūra, plėtra, jų statinių projektavimu, statyba, rekonstrukcija, taisymu (remontu), priežiūra bei techninių eismo reguliavimo priemonių projektavimu ir įrengimu Direkcijos kompetencijai priklausančiais klausimais įgyvendinimą;
7.14. organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto), priežiūros, jų statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto), priežiūros bei techninių eismo reguliavimo priemonių projektavimo ir įrengimo paslaugų ir darbų užsakovo funkcijų vykdymą, bei techninių eismo reguliavimo priemonių projektavimo ir įrengimo bei plėtros darbus ir kontrolę:
7.15. nustato planavimo ir projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, jei planuojama teritorija yra valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonoje, taip pat derina pagal planavimo ir projektavimo sąlygas parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
7.16. koordinuoja mokesčių sistemos už naudojimąsi keliais Lietuvoje ir intelektinių transporto sistemų ir paslaugų keliuose diegimą;
7.17. teikia valstybės institucijoms finansinės atskaitomybės bei kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų programų vykdymo ataskaitas;
7.18. tvirtina įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
7.19. tvirtina padalinių nuostatus ir darbuotojų pareiginius nuostatus;
7.20. tvirtina įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles;
7.22. teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui įmonės veiklos ataskaitas ir, susisiekimo ministrui pareikalavus, atsiskaito už savo veiklą;
7.23. direktorius atsako už:
7.23.1. įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai ir Susisiekimo ministerijai;
7.23.2. įmonės veiklos organizavimą;
7.23.3. pranešimą Susisiekimo ministerijai ir valdybai apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
7.23.4. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita valdybai susipažinti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
7.23.5. įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą valdybai svarstyti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti;
7.23.6. įmonės veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą valdybai ir Susisiekimo ministerijai;
7.23.7. įmonės veiklos rodiklių projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai svarstyti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti;
7.23.8. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
7.23.9. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;
7.23.10. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
7.23.11. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įmonės įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis ir įmonės viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
7.23.12. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.23.13. lėšų skirtų kelių plėtrai ir priežiūrai tinkamą i r laiku panaudojimą.
7.23.13. įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, šios veiklos rezultatus, priskirto valstybės turto išsaugojimą ir efektyvų finansinių išteklių naudojimą;
7.23.14. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų ir nurodymų tinkamą įgyvendinimą ir vykdymą laiku;
7.23.15. kitų jam priskirtų funkcijų ir įpareigojimų vykdymą;

________________________Susipažinau

______________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)
Informacija apie įstaigą: Pretendentai privalo pateikti: 1. Gyvenimo aprašymą (CV), kartu nurodant ir asmeninių privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes), darbo patirtį, įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei; 2. Laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus; 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 5. Pretendento, kaip įmonės vadovo, veiklos programa; 6. Pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedas); 7. Pretendento į valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pareigas privačių interesų deklaraciją. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto, valstybės įmonės „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Daugiau informacijos apie konkursą ir kandidatams keliamus reikalavimus teikiama tel. 852 239 3960, Audronė Rutkauskienė.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.