Dokumentų redagavimo poskyrio kalbos tvarkytojas (5,30-5,94 pareiginės algos koeficientų ribos)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63136
Skelbimo data: 2020-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Dokumentų redagavimo poskyrio kalbos tvarkytojas (5,30-5,94 pareiginės algos koeficientų ribos)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 5-V-476


DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS DOKUMENTŲ REDAGAVIMO POSKYRIO
KALBOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) Dokumentų redagavimo poskyrio (toliau – Poskyris) kalbos tvarkytojas priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2 (būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu).
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui įgyvendinti policijos įstaigose. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos gali būti vykdomos daliniu arba nuolatiniu nuotoliniu būdu.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą ir policijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, norminius dokumentus bendrųjų ir įslaptintų dokumentų rengimo klausimais. Išmanyti lietuvių kalbos norminius veikalus, sekti ir studijuoti leidžiamus naujus kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidinius;
5.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti savo srities informaciją, rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ir LibreOffice programiniu paketu, gebėti naudotis techninėmis ir programinėmis priemonėmis vykdant funkcijas nuotoliniu būdu;
5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka tokias funkcijas:
6.1. kontroliuoja, kad būtų vartojama taisyklinga teisės ir kitų sričių terminija, teikia lingvistines konsultacijas ir pastabas dėl dokumentų kalbos;
6.2. kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo vykdymą policijos įstaigose, teikia metodinius nurodymus;
6.3. kontroliuoja lietuvių kalbos taisyklių laikymąsi policijos įstaigose;
6.4. redaguoja policijos įstaigų parengtus teisės aktus ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų įforminimą pagal dokumentų rengimo reikalavimus;
6.5. pagal kompetenciją atsako į asmenų, Policijos departamento, policijos įstaigų vadovų ir pareigūnų paklausimus;
6.6. teikia siūlymus ir rengia medžiagą darbuotojų mokymams kalbos vartojimo klausimais;
6.7. seka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus lietuvių kalbos vartojimo klausimais, vykdo juos savo darbe, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
6.8. apibendrina dažniausiai pasitaikančias lietuvių kalbos rašybos (korektūros), skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, linksnių, prielinksnių, įvairių formų vartojimo ir kt. klaidas;
6.9. vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, tinkamą funkcijų atlikimą.

____________________________________
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.