Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius vadovybės referentas (koef. 7.1)

Skelbimo nr.: 58615
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pareigos: Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius vadovybės referentas (koef. 7.1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. D1-268
redakcija)

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VADOVYBĖS REFERENTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vadovybes referentas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistų grupė.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais; Aplinkos ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, ministerijos administracijos struktūra, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritimis;
4.3. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą; žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, taip pat nors viena elektronine dokumentų valdymo sistema.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda vadovybei koordinuoti ir kontroliuoti jų kuravimo sričiai priskirtų Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;
5.2. padeda vadovybei organizuoti ir kontroliuoti Ministro Pirmininko, Vyriausybės, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir kitų institucijų pavedimų, nurodymų ar prašymų vykdymą;
5.3. atlieka vadovybės pavedimų vykdymo priežiūrą;
5.4. padeda organizuoti, derinti, kontroliuoti vadovų darbotvarkes;
5.5. peržiūri LR Seimo komitetų posėdžių darbotvarkes, informuoja vadovus ir ministerijos politikos grupių, departamentų ir savarankiškų skyrių vadovus apie kuruojamų klausimų svarstymo laiką ir temas komitetų posėdžiuose;
5.6. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos vadovybei;
5.7. organizuoja Vyriausybės pasitarimuose ir Vyriausybės posėdžiuose nagrinėjamų klausimų darbotvarkės ir medžiagos, susijusios su ministerijos kompetencija, pateikimą ministerijos vadovybei, departamentų direktoriams, savarankiškų skyrių vėdėjams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
5.8. nustatytąja tvarka teikia interesantams informaciją telefonu arba šiems apsilankius pas vadovus;
5.9. rengia prašymų dėl vadovybės tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;
5.10. kontroliuoja vadovybei perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;
5.11. tvarko vadovybės gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;
5.12. organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas vadovus su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Administracijos departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus;
5.14. pavaduoja kitą referentą atostogų ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius
Telefonas: 870663563
El. paštas: indre.mazeikiene@am.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.