Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,39 iki 6,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Skelbimo nr.: 61459
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,39 iki 6,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VK-46


DOKUMENTŲ VALDYMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 5

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius (toliau – Visuomenės sveikatos administratorius) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos administratoriaus pareigybės paskirtis – užtikrinti asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, tobulinti dokumentų valdymą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIUI

6. Visuomenės sveikatos administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS
FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
7.2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, skundus, pranešimus ir kitus dokumentus;
7.3. registruoja dokumentus;
7.4. vykdo asmenų aptarnavimą ir konsultavimą telefonu;
7.5. rengia raštų projektus;
7.6. organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;
7.7. organizuoja NVSC susirinkimus, pasitarimus ir kitus renginius, rengia jų protokolus;
7.8. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC);
7.9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.10. dalyvauja rengiant Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.11. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS
PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos administratorius tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII. ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos administratorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.Susipažinau:

_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.