Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,15 iki 5,60 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį). Darbo vieta - K. Petrausko g. 24, Kaunas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75747
Skelbimo data: 2021-12-17
Skelbimas galioja iki: 2021-12-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,15 iki 5,60 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį). Darbo vieta - K. Petrausko g. 24, Kaunas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - K. Petrausko g. 24, Kaunas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VKE–361


DOKUMENTŲ VALDYMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius (toliau – Visuomenės sveikatos administratorius) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos administratoriaus pareigybės paskirtis – įgyvendinti dokumentų valdymo bendruosius reikalavimus, vykdyti asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
7.2. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir kitus dokumentus, teikia bendro pobūdžio konsultacijas;
7.3. priima, registruoja ir perduoda vykdyti informaciją ir dokumentus;
7.4. rengia raštų projektus;
7.5. vykdo korespondencijos apskaitą ir siuntimą (įskaitant elektronines siuntas);
7.6. organizuoja Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) susirinkimus, pasitarimus ir rengia jų protokolus;
7.7. konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
7.8. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.9. dalyvauja rengiant Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.10. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos administratorius tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos administratorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.