Šeštadienis, birželio 06 d.

Dokumentų valdymo skyriaus Archyvo tvarkytojas (5,6-7,7

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64667
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Dokumentų valdymo skyriaus Archyvo tvarkytojas (5,6-7,7
Pareiginės algos koeficientas: 5.60
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1B-133

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

ARCHYVO TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus archyvo tvarkytojas (toliau – archyvo tvarkytojas) yra kvalifikuotas darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – C.

3. Archyvo tvarkytojo pareigybė reikalinga užtikrinti Kauno teritorinės muitinės archyve saugomų bylų (dokumentų) tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus. Archyvo tvarkytojo darbo vieta yra Kaune.

4. Archyvo tvarkytojas yra tiesiogiai pavaldus Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir valstybės įstaigų, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;

5.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. laiku ir tinkamai vykdo Muitinės departamento generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Dokumentų valdymo skyrių, Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo ir Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, dirbančio Kauno teritorinėje muitinėje, pavedimus;

6.2. iš Kauno teritorinės muitinės postų nustatyta tvarka priima muitinio įforminimo dokumentus, juos tikrina, registruoja, rūšiuoja, įriša, paruošia saugojimui ir sudeda į jiems skirtas saugojimo vietas;

6.3. pagal Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Kauno teritorinės muitinės archyve esančių dokumentų patvirtintas kopijas;

6.4. priima iš Kauno teritorinės muitinės struktūrinių padalinių sutvarkytas ir įformintas trumpai saugojimas bylas pagal jų perėmimo aktus;

6.5. nustatyta tvarka iš Kauno teritorinės muitinės archyvo išduoda dokumentų kopijas arba laikinai naudotis dokumentų originalus skyrių pareigūnams;

6.6. užtikrina, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo;

6.7. atlieka dokumentų kopijavimo darbus;

6.8. tvirtina Kauno teritorinės muitinės dokumentų kopijas ar jų nuorašus;

6.9. informuoja Dokumentų valdymo skyriaus vedėją ir vyriausiąjį specialistą, dirbantį Kauno teritorinėje muitinėje, apie dingusius dokumentus (bylas), surašo prarastų dokumentų aktą;

6.10. atlieka informacijos apie deklaracijas paiešką MDAS ir SAS priemonėmis;

6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Dokumentų valdymo skyriaus funkcijomis.

_____________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 266 6111
El. paštas: muitine@lrmuitine.lt
Adresas: A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.