Dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų redagavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44950
Skelbimo data: 2020-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų redagavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2020 m. liepos 03 d.
PGK įs. Nr. 5-V-576
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
DOKUMENTŲ REDAGAVIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FUNKCIJOS KODAS – 36432)
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. dokumentų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Valstybinės kalbos įstatymo vykdymo policijos įstaigose kontrolė ir įgyvendinimo užtikrinimas.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
Padalinio veiklos stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

10. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir redaguoja policijos įstaigų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su policijos veiklos įgyvendinimu, projektus, tikrina jų įforminimą pagal dokumentų rengimo reikalavimus; kontroliuoja, kad policijos įstaigose būtų vartojama taisyklinga teisės ir kitų sričių terminija..

14. Kontroliuoja Valstybinės kalbos įstatymo vykdymą policijos įstaigose ir atkreipia vadovybės, padalinio vadovo dėmesį į daromus įstatymo pažeidimus, teikia metodinius nurodymus; įgyvendina Terminų banko įstatymą; dalyvauja nuolatinėje Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų specialistų terminologijos forumo veikloje bei prisideda prie jo tikslų įgyvendinimo..

15. Apibendrina dažniausiai pasitaikančias lietuvių kalbos rašybos (korektūros), skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, linksnių, prielinksnių, įvairių formų vartojimo ir kt. klaidas; padeda organizuoti policijos įstaigų darbuotojų mokymus kalbos vartojimo klausimais..

16. Seka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus lietuvių kalbos vartojimo klausimais, vykdo juos savo darbe, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; teikia lingvistines konsultacijas ir pastabas dėl dokumentų kalbos..

17. Vykdo automatizuotos sistemos, skirtos dokumentų redagavimo procesams policijos įstaigose užtikrinti, efektyvumo, problemų analizę, teikia siūlymus dėl jos funkcionalumo tobulinimo. Pagal kompetenciją atsako į asmenų, policijos įstaigų vadovų ir darbuotojų paklausimus..

18. Atlieka poskyrio vedėjo funkcijas jo nesant atostogų metu, dėl ligos ar kitais atvejais..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2.
studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);

19.3.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

19.4.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

19.5.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.6.
darbo patirties sritis – teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;
19.7.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19.8.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

20.2.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


21.5.

komunikacija - 3 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


22.2.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.