Duomenų apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65613
Skelbimo data: 2020-07-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Duomenų apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.12
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DUOMENŲ APSAUGOS SKYRIAUS
vyriausiojo specialisto
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 36906)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau- Policijos departamentas) Duomenų apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistas).
2. Pareigybės lygis – A1 lygis.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti asmens duomenų tvarkymą policijos įstaigose pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties arba informatikos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį teisės arba informatikos išsilavinimą;
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, susijusius su policijos veikla, asmens duomenų apsauga ir šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, bei gebėti juos taikyti;
5.3. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.5. išmanyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką bei mokėti vertinti teisės aktų projektus;
5.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.7. gebėti analizuoti įvairias problemas ir operatyviai priimti racionalius sprendimus;
5.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. prižiūri Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi;
6.2. konsultuoja, teikia rekomendacijas policijos įstaigoms (policijos įstaigų darbuotojams) dėl asmens duomenų tvarkymo užtikrinant Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
6.3. teikia informaciją Policijos departamento struktūriniams padaliniams ir policijos įstaigoms apie jų priimamų sprendimų ar atliekamų veiksmų keliamą riziką asmens duomenų saugumui ir pataria, kokių apsaugos priemonių turėtų būti imtasi;
6.4. pagal kompetenciją analizuoja Policijos valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugumą, vykdo šių duomenų saugumo stebėseną, teikia siūlymus dėl techninių ir organizacinių saugumo priemonių taikymo bei įgyvendinimo kontrolės;
6.5. kuriant naujas informacines sistemas ir registrus, vykdo išankstines konsultacijas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
6.6. atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir duomenų tvarkymo auditus;
6.7. atlieka asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimą;
6.8. vykdo atliktų asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimų dokumentavimą;
6.9. rengia Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektams pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus;
6.10. prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas, susijusias su jų tobulinimu;
6.11. rengia, prižiūri ir atnaujina duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
6.12. pagal kompetenciją teikia duomenų subjektams bendro pobūdžio informaciją duomenų tvarkymo policijos įstaigose klausimais;
6.13. pagal kompetenciją rengia teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą policijos įstaigose, dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu;
6.14. rengia tipines dokumentų, susijusių su duomenų tvarkymu, formas;
6.15. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant duomenų subjektų paklausimus, prašymus ir skundus dėl duomenų tvarkymo;
6.16. tobulina kvalifikaciją ir dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
6.17. Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padalinių, policijos įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių, komitetų ir komisijų veikloje;
6.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

___________________


Susipažinau
_________________
(Parašas)
_______________________________
(Vardas ir pavardė)
_______________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.