Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,3, karjeros valstybės tarnautojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42894
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Pareigos: Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,3, karjeros valstybės tarnautojas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. P1-259EKONOMIKOS DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) viešųjų pirkimų klausimams spręsti ir pagal pareigybei priskirtas funkcijas atstovauti Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriui (toliau – skyrius) ir (arba) Ekonomikos departamentui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešieji pirkimai.

IVSKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės / ekonomikos / vadybos / viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymus bei kitus su vykdomomis funkcijomis susijusius teisės aktus;
4.5. gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus pareigybei priskirtais klausimais;
4.6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle ir viešųjų pirkimų vykdymo informacinėmis sistemomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atsako už ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimą ir kontrolę;
5.2. konsultuoja ministerijos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais pagal savo kompetenciją;
5.3. skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą informaciją;
5.4. ruošia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
5.5. ruošia paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais;
5.6. derina su pirkimų organizatoriais ir vizuoja mažos vertės viešojo pirkimo pažymas bei sutartis vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus;
5.7. priskiria prekių pirkimo kodus bei paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių ir paslaugų pirkimams kasmetinio pirkimų plano projekte;
5.8. nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, derina pirkimų organizatorių rekomendacijas dėl tiekėjų pasiūlymų ir teikia išvadas viešojo pirkimo komisijai;
5.9. rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą ir CVP IS skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
5.10. dalyvauja rengiant su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus;
5.11. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektus, kuriuose reglamentuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais, siekdamas jų suderinamumo su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.13. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pareigybei priskirtais klausimais ir rengia pasiūlymus;
5.14. prižiūri ministerijos interneto svetainės Veikla / Viešieji pirkimai skyrių ir ministerijos intraneto svetainės Dokumentai / Viešųjų pirkimų reglamentavimas skyrių, užtikrina šių skyrių turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;
5.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
______________________
(Vardas, pavardė)
_________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt,VTD prie VRM Atrankų sk. vyriausioji specialistė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.