Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyrius Skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72320
Skelbimo data: 2021-07-21
Skelbimas galioja iki: 2021-08-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Trakų istorijos muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyrius Skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,593.00
Darbo vieta (miestas): Trakai
Informacija apie įstaigą: S p e c i a l i e j i r e i k a l a v i m a i 3.1. Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.1. privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų profesinę darbo patirtį muziejininkystės, istorijos, informacinės saugos reikalavimų rengimo ir jų įgyvendinimo priežiūros, kibernetinio saugumo, fizinės apsaugos paslaugų, teisėsaugos ir / ar teisėtvarkos srityse ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį istorijos, muziejininkystės, projektų/procesų valdymo ar su šios pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;
3.1.3. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.1.4. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.1.5. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office:

MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) įgūdžius. 4. Išmanyti, gebėti, būti susipažinęs:

4.1. Muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas, infrastruktūrą ir vidaus darbo tvarką, bendrus muziejaus institucijos tikslus ir veiklos priemones;
4.2. žinoti naujausias apsaugos ir telekomunikacijų sprendimo galimybes ir jų pritaikymą Muziejaus apsaugai;
4.3. žinoti apsauginės ir gaisrinės signalizacijos veikimo principus ir jų valdymą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitus su kultūros politika susijusius teisės aktus, kitus teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;
4.5. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) profesinės etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Muziejaus nuostatais, kitais su kultūros politika susijusiais teisės aktais, teisės ir norminiais aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą;
Pareigybės aprašymas:

EKSPOZICIJŲ PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖ

1. B e n d r o j i c h a r a k t e r i s t i k a

1.1. Pareigybės grupė: struktūrinių padalinių vadovai.

1.2. Pareigybės pavadinimas: ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus vedėjas.

1.3. Pareigybės lygis: A1.

1.4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9 – BD.

2. P a v a l d u m a s

2.1. Tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui – vyriausiajam fondų saugotojui.

3. S p e c i a l i e j i r e i k a l a v i m a i

3.1. Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.1. privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų profesinę darbo patirtį muziejininkystės, istorijos, informacinės saugos reikalavimų rengimo ir jų įgyvendinimo priežiūros, kibernetinio saugumo, fizinės apsaugos paslaugų, teisėsaugos ir / ar teisėtvarkos srityse ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį istorijos, muziejininkystės, projektų/procesų valdymo ar su šios pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

3.1.3. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.1.4. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.1.5. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) įgūdžius.

4. Išmanyti, gebėti, būti susipažinęs:

4.1. Muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas, infrastruktūrą ir vidaus darbo tvarką, bendrus muziejaus institucijos tikslus ir veiklos priemones;

4.2. žinoti naujausias apsaugos ir telekomunikacijų sprendimo galimybes ir jų pritaikymą Muziejaus apsaugai;

4.3. žinoti apsauginės ir gaisrinės signalizacijos veikimo principus ir jų valdymą;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitus su kultūros politika susijusius teisės aktus, kitus teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;

4.5. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) profesinės etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Muziejaus nuostatais, kitais su kultūros politika susijusiais teisės aktais, teisės ir norminiais aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą;

5. F u n k c i j o s

5.1. organizuoja, koordinuoja ir vadovauja Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklai;

5.2. nustato prioritetines Skyriaus veiklos sritis;

5.3. analizuoja Skyriaus darbą ir numato priemones jam gerinti;

5.4. organizuoja Muziejaus pastatų, patalpų ir teritorijos apsaugą ir priešgaisrinę saugą;

5.5. organizuoja Muziejaus patalpų atidarymo/uždarymo tvarką;

5.6. sudaro Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.7. aprūpina visus Muziejaus skyrius gaisro gesinimo priemonėmis, užtikrina jų tvarkingumą ir galiojimo terminus;

5.8. organizuoja Muziejaus personalo apmokymus pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

5.9. vykdo saugos darbe, gaisrinės saugos ir apsaugos tarnybai keliamus reikalavimus;

5.10. kontroliuoja saugomų patalpų, durų, langų, stoglangių ir vartų stovį, pastatų apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, sanitarinių mazgų, signalizacijos sistemų tvarkingumą, iškilus problemoms, apie gedimus ar trūkumus praneša Muziejaus administracijai;

5.11. inicijuoja skyriaus kompetencijai priklausančius viešuosius pirkimus, pildo su tuo susijusią dokumentaciją;

5.12. dalyvauja komisijų, į kurias skirtas ar kviečiamas, darbe;

5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;

5.14. palaiko tarnybinius ryšius su kitų institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojais;

5.15. teikia pasiūlymus Muziejaus vadovui dėl savo ir skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;

5.16. vykdo vienkartinius Muziejaus direktoriaus ir jo pavaduotojų įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 528 55 297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt
Adresas: Trakų r. sav. Trakų m. Kęstučio g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.