Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42248
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 4-452

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) sprendimų priėmimo procese.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ES reikalų koordinavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.3. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucijų struktūra, jų tikslais ir veiklos principais, sprendimų priėmimo procedūromis;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ES reikalų koordinavimo tvarką ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius ES reikalų koordinavimą;
4.5. būti susipažinęs su ES politikos aktualijomis;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine ir anglų kalbomis;
4.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant pranešimus, prezentacijas, pažymas;
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.10. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
4.11. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų (toliau – pozicijos) ES institucijose vykstančiuose posėdžiuose rengimą, jų derinimą, įskaitant su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro paskirtais Lietuvos Respublikos specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, pateikimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (toliau – LINESIS) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
5.2. analizuoja, kaupia, rengia ir teikia medžiagą bei pasiūlymus dėl pozicijų Europos Sąjungos Konkurencingumo taryboje, Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje, Europos Vadovų Taryboje, Nuolatinių atstovų komitete, Europos Sąjungos Tarybos (toliau – ES Taryba) ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais klausimais;
5.3. konsultuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pozicijų rengimo ir kitais ES klausimais;
5.4. pagal priskirtas sritis rengia ir konsultuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, rengiant pažymas, pranešimų projektus ES institucijose svarstomais klausimais, prireikus derina su suinteresuotomis institucijomis;
5.5. pagal priskirtas sritis koordinuoja pastabų teikimą suinteresuotoms institucijoms dėl ES teisės akto projekto ar kito ES dokumento vertimo į lietuvių kalbą;
5.6. pagal priskirtas sritis kontroliuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų pateiktų ataskaitų apie dalyvavimą ES institucijų posėdžiuose ir susitikimuose pateikimą LINESIS;
5.7. analizuoja ES institucijų ir ES Tarybai pirmininkaujančios šalies veiklos planus ir prioritetus, rengia pasiūlymus dėl pozicijų šiais klausimais;
5.8. koordinuoja pasirengimą ir rengia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiams;
5.9. koordinuoja pasirengimą ir rengia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams, svarstant su ES reikalais susijusius klausimus;
5.10. pagal kompetenciją koordinuoja su ES plėtra susijusius klausimus;
5.11. organizuoja Lietuvos Respublikos atstovų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete atrankas, analizuoja jų veiklos ataskaitas;
5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje, palaiko ryšius su ES valstybių narių ambasadomis Lietuvos Respublikoje, keičiasi informacija, susijusia su ES reikalais;
5.13. dalyvauja Lietuvos Respublikos ir ES institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose;
5.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.