Finansinės apskaitos departamentas Ketvirtoji finansinės apskaitos grupė Atskaitomybės pogrupis Vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 7,1-9,5, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92338
Skelbimo data: 2023-11-17
Skelbimas galioja iki: 2023-12-01 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansinės apskaitos departamentas Ketvirtoji finansinės apskaitos grupė Atskaitomybės pogrupis Vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 7,1-9,5, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų finansinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfc.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023-04-12
įsakymu Nr. V-116

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
FINANSINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
FINANSINĖS APSKAITOS GRUPĖS ATSKAITOMYBĖS POGRUPIO
VYRESNIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Finansinės apskaitos departamento (toliau – FAD) Finansinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Atskaitomybės pogrupio vyresniojo buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus FAD Grupės Atskaitomybės pogrupio (toliau – ¬Pogrupis) vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos finansinės apskaitos organizavimo sutartys, finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį finansinės apskaitos srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti pagrindinius finansinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko įstaigų finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą, reikalavimus:
6.1.1. tvarko ilgalaikių gautinų sumų apskaitą;
6.1.2. tvarko ilgalaikių įsipareigojimų, atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitą;
6.1.3. tvarko finansavimo sumų (dotacijų, subsidijų) apskaitą;
6.1.4. tvarko administracinių baudų ir valstybės rinkliavų, fondų apskaitą;
6.1.5. atlieka gautinų nuvertėjimo registravimo operacijas;
6.1.6. tvarko investicijų į kitus subjektus apskaitą, atlieka nuosavybės metodo įtakos, dividendų registravimo operacijas;
6.1.7. tvarko koncesijų ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių, veiklos nuomos sutarčių, atitinkančių finansinės nuomos (lizingo) požymius, apskaitą;
6.1.8. registruoja apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo operacijas;
6.2. rengia žiniaraščius, pažymas, ataskaitas, deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
6.3. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
6.4. vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas;
6.5. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
6.5.1. padeda naujai atėjusiems darbuotojams įsisavinti priskirtas funkcijas;
6.5.2. Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.5.3. padeda Pogrupio vadovui organizuoti Pogrupio darbą;
6.5.4. atlieka papildomų, įstaigos apskaitai tvarkyti reikalingų, nustatymų finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje konfigūravimą pagal vykdomos veiklos funkcijas;
6.5.5. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
6.5.6. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.5.7. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir FAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.5.8. vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.

Susipažinau:
___________________ ______________________________________
(Parašas) (Vardas ir pavardė
(Data)Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 55 897
El. paštas: info@nbfc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.