Finansinės apskaitos departamento Penktoji finansinės apskaitos grupė Pirmasis apskaitos pogrupis Buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 0,71-0,94, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97725
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-22 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansinės apskaitos departamento Penktoji finansinės apskaitos grupė Pirmasis apskaitos pogrupis Buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 0,71-0,94, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų finansinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Buhalterio pareigybės pastoviosios dalies koeficientas: 0,71-0,94, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio. Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 698 23022 arba el. paštu jurgita.stasaityte@nbfc.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus
2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-116


NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
FINANSINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
FINANSINĖS APSKAITOS GRUPĖS APSKAITOS POGRUPIO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Finansinės apskaitos departamento (toliau – FAD) Finansinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Apskaitos pogrupio buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus FAD Grupės pogrupio (toliau – Pogrupis) vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių finansinės apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos finansinės apskaitos organizavimo sutartys, finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.3. turėti patirties finansinės apskaitos srityje;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti pagrindinius finansinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko turto apskaitą;
6.2. tvarko pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlieka mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinėje sistemoje;
6.3. skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio;
6.4. rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
6.5. užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai;
6.6. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
6.7. įveda asignavimų poreikio prognozės duomenis į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą;
6.8. vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas;
6.9. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.9.1. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
6.9.2. Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.9.3. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.9.4. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir FAD darbuotojais, kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.9.5. vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.


__________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 55 897
El. paštas: info@nbfc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.