Finansinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82711
Skelbimo data: 2022-09-21
Skelbimas galioja iki: 2022-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Finansinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,104.10
Darbo vieta (miestas): Skuodas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

FINANSINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.Finansinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą viešojo administravimo, ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą;

3.3. mokėti dirbti kompiuterine programa „Microsoft Office“;

3.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, finansinę apskaitą ir atskaitomybę, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. taikydamas VSAFAS nuostatas, tvarko Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos mokėtinų sumų apskaitą;

4.2. taikydamas VSAFAS nuostatas, tvarko Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos gautinų sumų apskaitą;

4.3. taikydamas VSAFAS nuostatas, tvarko Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos piniginių lėšų judėjimo banko sąskaitose apskaitą;

4.4. vykdo bankinių dokumentų ir atsiskaitymų su įmonėmis ir įstaigomis dokumentų paskesniąją kontrolę;

4.5. taikydamas VSAFAS nuostatas, tvarko Skuodo rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojoturto apskaitą;

4.6. tvarko gauto arba atiduoto panaudai ilgalaikio turto apskaitą;

4.7. sudaro tarpines ir metines ilgalaikio turto apyvartos bei likučių ataskaitas;

4.8. dalyvauja atliekant inventorizaciją ir inventoriaus nurašymą;

4.9. vykdo ilgalaikio turto apskaitos paskesniąją kontrolę;

4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 440) 73932
El. paštas: alina.beniusiene@skuodas.lt
Adresas: 98112 Skuodas, Vilniaus g.13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.