Finansininkas (-ė) (buhalteris (-ė))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73779
Skelbimo data: 2021-09-24
Skelbimas galioja iki: 2021-10-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Finansininkas (-ė) (buhalteris (-ė))
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,345.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 1239 eur iki 1345 eur, priklausomai nuo turimos darbo patirties.
Pareigybės aprašymas:
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO FINANSININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) finansininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Centro finansininko pareigybė skirta įgyvendinti Centro finansų politiką bei tvarkyti buhalterinę apskaitą, atsakyti už buhalterinių įrašų teisingumą bei materialinių vertybių apskaitą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties);
4.2. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą ir buhalterinę apskaitą, raštvedybos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Tvarko Centro buhalterinę apskaitą:
5.1.1. Sudaro ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį (įskaitant projektinę veiklą);
5.1.2. Registruoja gautus apskaitos dokumentus, tvarko jų registrus, atlieka buhalterinę apskaitą;
5.1.3. Tvarko atsiskaitymų pagal paslaugų sutartis apskaitą, atlieka išmokų biudžetinėje banko sąskaitoje apskaitą, tvarko jų registrus;
5.1.4. Tvarko atsiskaitymų su tiekėjais ir atskaitingais asmenimis apskaitą ir tvarko jų registrus;
5.1.5. Tvarko tarnybinių automobilių kuro apskaitą;
5.1.6. Tikrina reprezentacinių išlaidų sąmatas, tvarko jų apskaitą ir kontroliuoja jų naudojimą;
5.1.7. Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal funkcijas priklausančiose buhalterinės apskaitos srityse;
5.1.8. Tvarko atsargų apskaitą, dalyvauja nurašymo ir nuvertėjimo dokumentų rengime, parengia atsargų inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
5.1.9. Bendradarbiauja su materialiai atsakingais asmenimis;
5.1.10. Rengia darbuotojams pažymas apie draudžiamąsias pajamas, reikalingas valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti, pažymas apie darbo užmokestį ir kitas pajamas;
5.1.11. Tvarko gautinų sumų ir mokėtinų sumų už ilgalaikį turtą ir atsargas apskaitą ir registrus;
5.1.12. Rengia mokėjimo nurodymus elektroninėje bankininkystės sistemoje bei VBAMS sistemoje;
5.1.13. Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (IS FVA) registruoja buhalterinės apskaitos operacijas bei formuoja atskaitas.
5.2. Teikia informaciją VĮ Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
5.3. Reikalauja iš Centro darbuotojų raštiškų ir (ar) žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais.
5.4. Tvarko priskirtas bylas ir nustatyta tvarka perduoda saugoti;
5.5. Teikia apskaitos duomenis Centro vyresniajam patarėjui;
5.6. Teikia pasiūlymus planuojant biudžetinius asignavimus;
5.7. Teikia pasiūlymus finansinių išteklių naudojimo ir ūkinės - finansinės veiklos klausimais;
5.8. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka iniciatoriaus funkcijas;
5.9. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
5.10. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
5.11. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Centro direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Centro direktoriui.
______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.