Finansų ir apskaitos skyriaus Buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76330
Skelbimo data: 2022-01-13
Skelbimas galioja iki: 2022-01-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos mokslo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų ir apskaitos skyriaus Buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,538.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis apskaityti bei registruoti buhalterinės apskaitos programoje lėšų, skirtų programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui, panaudojimą.
4. Skyriaus buhalteris pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šiais pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos (finansų valdymo) srityje;
5.3. išmanyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) gebėti juos taikyti praktikoje;
5.4. turėti patirties dirbant su informacinėmis sistemomis;
5.5. būti susipažinusiam ir gebėti savarankiškai dirbti su kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
5.6. būti susipažinusiam ir sugebėti savarankiškai dirbti su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa;
5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.8. mokėti rinkti, sisteminti, apdoroti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją ir nustatytas darbų apimtis laiku ir teisingai surašo apskaitos dokumentus, patikrina apskaitos dokumentuose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą ir registruoja apskaitoje gautinas, gautas, panaudotas, perduotas, grąžintinas, sukauptas finansavimo sumas, įsipareigojimus (gautinas ir mokėtinas sumas), pajamas ir sąnaudas;
6.2. sudaro sąskaitų žiniaraščius, didžiąją knygą ir kitas ataskaitas bei Skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam Skyriaus darbuotojui teikia duomenis, kurie reikalingi biudžeto vykdymo, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų sudarymui;
6.3. atlieka finansavimo sumų su mokslo ir studijų institucijomis derinimą už ataskaitinius metus;
6.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su finansuojamų projektų vykdytojais ir/ar mokslo ir studijų institucijomis, Mokslo fondo skyrių darbuotojais, kontroliuoja ar laikomasi patvirtintų sąmatų, remiantis mokslo ir studijų institucijų patenkintais prašymais atlieka jų keitimus;
6.5. Skyriaus vedėjui ar jo paskirtam kitam darbuotojui pagal iš anksto su Mokslo fondo skyrių darbuotojais suderintus dokumentus, vadovaujantis Finansų ministerijos nustatytais terminais ir tvarka, teikia duomenis lėšų prognozei VBAMS sudaryti;
6.6. patikrina Mokslo fondo skyrių darbuotojų parengtus teikimus dėl lėšų, skirtų projektų vykdymui pervedimo, po suderinimo vykdo bankines operacijas ir rengia mokėjimo paraiškas VBAMS;
6.7. pagal kompetenciją teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atlieka su mokslo ir studijų institucijomis tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;
6.8. saugo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
6.9. Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jam nesant darbe;
6.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijų užtikrinimu.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 670 32435
El. paštas: info@lmt.lt
Adresas: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.