Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Skelbimo nr.: 59940
Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos sporto medicinos centras
Pareigos: Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sporto medicinos centro (toliau - LSMC) Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas (toliau - Vedėjas) priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais bei tvarka, laikantis įstaigos vadovo patvirtintų norminių aktų, reglamentuojančių minėtas procedūras.
2. Vedėjo pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
3. Pareigybės lygis – B.
4. Pareigybės paskirtis – koordinuoti Skyriaus veiklą, tvarkyti LSMC buhalterinę apskaitą pagal apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, vykdyti išankstinę finansų kontrolę, rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą teikti buhalterinės apskaitos informaciją LSMC direktoriui.
5. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus LSMC direktoriui.
6. Vedėjui laikinai nesant (liga, komandiruotė, atostogos ir kt.), jį pavaduoja LSMC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

7. Vedėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
7.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka.
7.4. mokėti rengti dokumentus, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, vykdyti ir koordinuoti LSMC direktoriaus įsakymus, nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymą;
7.5. mokėti naudotis Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema;
7.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema;
7.7. mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
III. FUNKCIJOS
8. Vedėjas vykdo šias funkcijas:
8.1. organizuoja Skyriaus darbą ir užtikrina skyriaus darbo drausmę bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
8.2. formuoja ir įgyvendina LSMC apskaitos ir finansų politiką;
8.3. užtikrina LSMC finansų kontrolės taisyklių laikymąsi;
8.4. teikia LSMC direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
8.5. atlieka į apskaitos registrus įrašomų LSMC ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
8.6. kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik tesėtos ir tinkamai dokumentuotos ūkinės operacijos, kad pirminiai dokumentai būtų vizuoti atsakingų darbuotojų;
8.7. rengia LSMC vykdomų programų valstybės biudžeto preliminarias sąmatas, sąmatų skaičiavimus ir teikia jas LSMC steigėjui tvirtinimui;
8.8. rengia LSMC Valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius (ketvirtinės ir/ar metinės);
8.9.rengia ir tvarko:
8.9.1. centralizuotų biudžeto lėšų (išlaidoms ir turtui įsigyti bei įsipareigojimams vykdyti) buhalterinės apskaitos registrus ir didžiąją knygą, mokėjimo pavedimus, banko išrašus, mokėjimo paraiškas ir apmokėjimo pranešimus; registruoja ir kontroliuoja išmokėjimą, išlaidų sąmatos įvykdymo apskaitos dokumentus, sąskaitas – faktūras, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis bei komandiruočių išlaidų ataskaitas ir kt.;
8.9.2. pasibaigusių metų išlaidų sąskaitų uždarymą bendrajame žurnale Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje;
8.9.3. banko (2411101, 2411102, 2411103, 2411104 pagal sąskaitų planą) sąskaitų operacijas apskaitoje.
8.10. vykdo LSMC finansavimo sumų (gautinų, gautų, panaudotų, grąžintinų, grąžintų mokėtinų) apskaitą;
8.11. sudaro buhalterinės apskaitos registrus su teisingais buhalteriniais įrašais;
8.12. kontroliuoja didžiosios knygos apyvartas ir likučius;
8.13. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais operacijas (pirkimai, mokėjimai);
8.14. kiekvieną ataskaitinį laikotarpį registruoja apskaitoje sąnaudos, tenkančias per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ir prisiimtiems įsipareigojimams, iš ankstesnių laikotarpių išlaidų dalies;
8.15. dalyvauja rengiant ir vykdant veiksmus, stiprinančius finansinę discipliną ir skatinančius racionaliai ir ekonomiškai naudoti lėšas;
8.16. suteikia LSMC direktoriui, auditoriams, kreditoriams ir kitiems finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų naudotojams turimą ir galimą teikti informaciją;
8.17. atlieka su Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusios kitus LSMC direktoriaus pavedimus ir nurodymus.

IV. TEISĖS
9. Vedėjas savo kompetencijos ribose turi teisę:
9.1. rengti direktoriaus įsakymų ir kitų Įstaigos norminių aktų projektus;
9.2. duoti sau pavaldiems Skyriaus darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;
9.3. tikrinti kaip vykdomi LSMC direktoriaus įsakymai, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų institucijų nutarimai, susiję su LSMC veikla;
9.5. kontroliuoti kaip laikomasi vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymuose nurodytų reikalavimų;
9.6. kelti savo profesinę kvalifikaciją;
9.7. atstovauti LSMC direktoriaus įgaliojimu visuose įstaigose, įmonėse, organizacijose;
9.8. pasirašyti arba vizuoti LSMC vidaus dokumentus;
9.9. atsisakyti teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės įpareigoja saugoti informaciją;
9.10. naudotis jam patikėtomis Įstaigos materialinėmis vertybėmis.
V. ATSAKOMYBĖ
10. Vedėjas pagal savo kompetenciją atsako už:
10.1. šiame pareigybės aprašyme apibrėžtų pareigų vykdymą;
10.2. teikiamų dokumentų, projektų, savo parašu patvirtintų, žinių bei kitų duomenų tikrumą;
10.3. Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, apie darbo drausmės pažeidimus privalo pranešti LSMC direktoriui;
10.4. Skyriuje esančio turto, kitų jam patikėtų išteklių, racionalų ir taupų naudojimą bei saugojimą;
10.5. už savo ruošiamų duomenų teisingumą ir saugumą.
11. Vedėjas privalo saugoti Įstaigos komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas.
12. Vedėjas už savo darbą atsiskaito LSMC direktoriui.
13. Vedėjas už jam priskirtų pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą, taip pat už savo kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BENDROSIOS NUOSTATOS
14. Vedėjo pareigybės aprašymas, jo papildymai ir pakeitimai tvirtinami LSMC direktoriaus įsakymu Įstaigoje nustatyta tvarka.
15. Su šiuo pareigybės aprašymu Vedėjas susipažįsta ir patvirtina tai savo parašu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 39B-3
Telefonas: 8 5 270 5112
El. paštas: info@lsmc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.