Finansų ir biudžeto skyriaus buhalteris

Skelbimo nr.: 58848
Skelbimo data: 2019-06-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Finansų ir biudžeto skyriaus buhalteris
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. birželio 7 d.
įsakymu Nr. 6P-76-(1.1)

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS
BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti 1 metų darbo patirtį įmonių ar įstaigų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Administracijos, teismų savivaldos veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, tarp jų ir nurodytas sritis reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.5. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti dokumentų rengimo principus;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Administracijos ir Mokymo centro buhalterinę apskaitą pagal šioms pareigoms priskirtą veiklos sritį;
4.2. rengia Administracijos ir Mokymo centro mokėjimų pavedimus pagal vykdomas valstybės biudžeto asignavimų programas ir projektus, kuriuose nėra finansuojamų projektų finansininkų pareigybių, kad būtų įgyvendintas teisėtas ir teisingas lėšų panaudojimas;
4.3. registruoja Administracijos ir Mokymo centro Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje gautų asignavimų panaudojimą;
4.4. užtikrina Administracijos ir Mokymo centro teisingą gautų įplaukų į atsiskaitomąsias bankų sąskaitas apskaitą;
4.5. tikrina ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Administracijos ir Mokymo centro bankų atsiskaitomųjų sąskaitų likučius;
4.6. kontroliuoja Administracijos ir Mokymo centro trumpalaikio turto, nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto pajamavimo apskaitą;
4.7. vykdo Administracijos ir Mokymo centro trumpalaikio turto, nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto perdavimo ir nurašymo apskaitą;
4.8. vykdo Administracijos ir Mokymo centro nematerialaus turto, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaitą;
4.9. sudaro Administracijos ir Mokymo centro trumpalaikio turto, nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto buhalterinės apskaitos registrus;
4.10. teikia informaciją apie Administracijos ir Mokymo centro trumpalaikio turto, nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto likučius materialiai atsakingiems asmenims;
4.11. sudaro ir teikia Administracijos ir Mokymo centro pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;
4.12. sudaro ir teikia su trumpalaikiu turtu, nematerialiuoju turtu ir ilgalaikiu materialiuoju turtu susijusias Administracijos ir Mokymo centro ataskaitas Statistikos departamentui;
4.13. užtikrina Administracijos ir Mokymo centro trumpalaikio turto, nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto teisingą duomenų pateikimą finansinės atskaitomybės formose;
4.14. organizuoja Administracijos metinę inventorizaciją (rengia įsakymus dėl jos atlikimo, supažindina komisijos narius su inventorizacijos atlikimo taisyklėmis ir eiga);
4.15. formuoja, spausdina finansinių metų Administracijos ir Mokymo centro nematerialaus turto ir ilgalaikio materialaus turto korteles už finansinius metus;
4.16. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus Administracijos ir Mokymo centro buhalterinės apskaitos politikos parinkimo trumpalaikio, nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto klausimais;
4.17. užtikrina bendradarbiavimą su teismais pagal vykdomas funkcijas, teikia metodinę ir dalykinę pagalbą teismams buhalterinės apskaitos klausimais;
4.18. pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų, Administracijos teisės aktų ir kitų dokumentų, Mokymo centro dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia išvadas;
4.19. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus pagal savo veiklos sritį bei imasi priemonių iškilusiems klausimas spręsti;
4.20. tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, parengia perduoti ir perduoda į Administracijos archyvą;
4.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Administracijos tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________

Susipažinau
Finansų ir biudžeto skyriaus
buhalteris
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: L. Sapiegos g. 15, Vilnius LT-10312
Telefonas: 5 2685186
El. paštas: info@teismai.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.