Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis finansų vadybininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66977
Skelbimo data: 2020-10-08
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis finansų vadybininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO FINANSŲ VADYBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir strateginio planavimo departamento Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis finansų vadybininkas (profesijos kodas – 241204) yra specialistų grupės darbuotojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos arba finansų, arba vadybos, arba apskaitos studijų krypčių išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tvarkant apskaitą ir vykdant finansų kontrolę valstybės įmonėje ar akcinėje bendrovėje arba kitoje ne viešojo sektoriaus įmonėje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įmonės veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Verslo arba Tarptautiniais apskaitos standartais, apskaitą ir mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
2.4. gebėti apskaičiuoti ir deklaruoti valstybės įmonės mokesčius;
2.5. išmanyti ir mokėti taikyti finansų kontrolės vykdymo metodus, kontroliuojant valstybės biudžeto ir kitų valstybės įmonės lėšų naudojimą;
2.6. gebėti rengti valstybės įmonės finansinę atskaitomybę bei kitas ataskaitas;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
2.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. kontroliuoja banko operacijų vykdymą ir tvarko per banką atliekamų buhalterinių operacijų apskaitą;
3.2. apskaito vienkartines įplaukas, priskiria jas pagal turinį, vykdo ir apskaito vienkartines išlaidas bei gautinas ir mokėtinas sumas;
3.3. apskaito gautą transporto priemonių naudotojų mokestį (Vinjetės) ir perveda jį į iždo sąskaitą, derina įmokas su mokėtojais;
3.4. rengia pinigų srautų finansinę ataskaitą ir kitas lėšų panaudojimo ataskaitas asignavimų valdytojui, valdybai ir pagal poreikį;
3.5. tvarko pridėtinės vertės mokesčio apskaitą, kontroliuoja mokesčio priskaitymą ir sumokėjimą, rengia ir teikia pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas valstybinei mokesčių inspekcijai;
3.6. tvarko bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir kitais subjektais sutarčių apskaitą, suveda duomenis, vykdo atsiskaitymus bei derina mokėtinų ir gautinų sumų likučius su savivaldybėmis, tiekėjais ir rangovais bei kitais subjektais;
3.7. kontroliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos atskirų straipsnių ir sutarčių vykdymą, pagal pateiktus dokumentus suveda darbų įvykdymą ir vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais;
3.8. rengia finansinę atskaitomybę, ataskaitas valdybai, įmonės padaliniams bei kitoms institucijoms;
3.9. rengia tvarkų, taisyklių ir kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių skyriaus vykdomas funkcijas, projektus;
3.10. kaupia ir teikia duomenis kitiems įmonės padaliniams bei institucijoms;
3.11. užtikrina, kad ūkinius įvykius ir finansines operacijas atvaizduojantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, finansiškai pagrįsti ir pateikti laiku;
3.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo, departamento direktoriaus, įmonės direktoriaus pavedimus ir užduotis.
_______________
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

1618 - 2427 Eur
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.